Factors affecting the development of scar formation in abdominal surgery performed for gynecologic and obstetric conditions [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(1): 12-17 | DOI: 10.4274/turkderm.58751  

Factors affecting the development of scar formation in abdominal surgery performed for gynecologic and obstetric conditions

Serpil Aydoğmuş1, Kıymet Handan Kelekçi2, Mustafa Şengül1, Emine Demirel1, Şemsettin Karaca2, Raziye Desdicioğlu1, Sefa Kelekçi1
11i̇zmir Katip Çelebi University, School Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, İzmir, Turkey
2İ̇zmir Katip Çelebi University, School Of Medicine, Department Of Dermatology, İzmir, Turkey

Background and Design: The aim of this study is to investigate whether there can be a difference in types of scars developed on the same type of incisions due to cesarean section or benign gynecologic operations, and to examine the effect of regenerative process occurring in the puerperal period on scar formation.
Materials and Methods: A total of 586 female patients aged 20-40 years, who applied to our dermatology and gynecology and obstetrics outpatient clinics, were included in this case control study. Patients who were operated due to benign gynecologic conditions were assigned to group 1 (n=293), and those who underwent cesarean section to group 2 (n=293), and the types of scars were compared. A p value of less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Atrophic and hypertrophic scars were developed in 237 (80.9%) and 56 (19.1%) of group 1 patients, respectively. However, 245 (83.6%) of patients in group 2 had atrophic scars and 48 (16.4%) had hypertrophic scars. In terms of the type of scar distribution, no significant difference was found between the two groups (p>0.05). Patients with hypertrophic scar formation constituted 53.8% of group 1 patients and 46.2% of group 2 patients. There was no significant difference between the groups for the risk of hypertrophic scar formation (p>0.05).
Conclusion: Our study concluded that there is no significant difference in scar formation on abdominal incision site between benign gynecologic surgeries performed at any period of childbearing age and cesarean section. In addition, the presence of striae, wound infection or hematoma, and duration of wound healing were found to be associated with the risk for hypertrophic scar formation in incision sites in both cesarean section and benign gynecological operations.

Keywords: Cosmetic dermatology, puerperium, risk factors, surgical incision


Jinekolojik ve obstetrik nedenli abdominal cerrahilerde skar gelişimini etkileyen faktörler

Serpil Aydoğmuş1, Kıymet Handan Kelekçi2, Mustafa Şengül1, Emine Demirel1, Şemsettin Karaca2, Raziye Desdicioğlu1, Sefa Kelekçi1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmanın amacı benign jinekolojik operasyonlar veya sezaryen nedeniyle uygulanan aynı tipteki insizyonlarda gelişen skar tiplerinin birbirinden farklı olup olmadığının araştırılması ve puerperal dönemde oluşan rejeneratif sürecin skar gelişimi üzerine etkisi olup olmadığının incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Bu olgu kontrol çalışmasında üniversitemiz Dermatoloji ve Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerine başvuran, 20-40 yaş aralığında toplam 586 kadın çalışmaya dahil edildi. Hastalar benign jinekolojik nedenlerle operasyon geçirenler (grup 1) ve sezaryen geçirenler (grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Veriler skar tiplerine göre karşılaştırıldı. İstatistiksel anlamlılık için 0,05’ten küçük p değerleri anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Benign jinekolojik nedenlerle operasyon geçiren 293 hastanın 237’sinde (%80,9) atrofik, 56’sında (%19,1) hipertrofik tipte skar gelişirken sezaryen operasyonu geçiren 293 hastanın 245’inde (%83,6) atrofik, 48 (%16,4) hastada hipertrofik tipte skar geliştiği saptandı. Skar tiplerinin dağılımı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Hipertrofik tipte skar gelişen hastaların %53,8’inin grup 1’de %46,2’sinin grup 2’de olduğu saptandı. Hipertrofik tipte skar gelişim riski açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).
Sonuç: Çalışmamızda gebelikte uygulanan sezaryen operasyonu ile doğurganlık çağının herhangi bir döneminde uygulanan benign jinekolojik operasyonlar arasında abdominal insizyon yerinde skar oluşumu açısından anlamlı fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Sezaryen operasyonu ve benign jinekolojik operasyonlar sonrasında insizyon yerinde hipertrofik skar gelişimi açısından daha önceden stria varlığı, yara yerinde enfeksiyon veya hematom gelişmesi, yara iyileşmesi süresinin on günden uzun olması gibi faktörlerin benzer oranda risk oluşturduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Kozmetik dermatoloji, puerperium, risk faktörleri, cerrahi insizyon


Serpil Aydoğmuş, Kıymet Handan Kelekçi, Mustafa Şengül, Emine Demirel, Şemsettin Karaca, Raziye Desdicioğlu, Sefa Kelekçi. Factors affecting the development of scar formation in abdominal surgery performed for gynecologic and obstetric conditions. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(1): 12-17

Corresponding Author: Serpil Aydoğmuş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar