Darier's disease: Clinical and demographic features of nine cases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(2): 51-55 | DOI: 10.4274/turkderm.59002  

Darier's disease: Clinical and demographic features of nine cases

Sevil Savaş1, Ayşe Esra Koku Aksu1, Ebru Sarıkaya1, Cem Leblebici2, Mehmet Salih Gürel1
1İstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Istanbul, Turkey
2İstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, İstanbul, Turkey

Background and Design: Darier’s disease is a genetic disorder of keratinization with autosomal dominant inheritance. In the article presented here, demographical, clinical and histopathological findings and treatment outcome of Darier’s disease are discussed with 9 cases.
Materials and Methods: We performed a retrospective study of all the patients diagnosed with Darier’s disease at the Department of Dermatology of Istanbul Training and Research Hospital, between 2008 and 2016.
Results: During the observation period, we identified 9 patients with Darier’s disease; 6 males and 3 females with a mean age of 32.5 years. Two cases were from the same family (mother and child) and no family history was found in the other seven patients. Skin lesions in the form of keratotic papules were noted in seborrhoeic areas, essentially the head-neck and trunk. Four patients had hand involvement, five patients had nail lesions.
Conclusion: Darier’s disease is a rare genodermatosis and should be considered in the differential diagnosis of dermatoses with keratotic papular lesions.

Keywords: Darier’s disease, genodermatosis, acantholytic dyskeratosis


Darier hastalığı: Dokuz olgunun klinik ve demografik özellikleri

Sevil Savaş1, Ayşe Esra Koku Aksu1, Ebru Sarıkaya1, Cem Leblebici2, Mehmet Salih Gürel1
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Darier hastalığı otozomal dominant geçişli bir genetik keratinizasyon bozukluğudur. Bu makalede, 9 olguda hastalığın demografik, klinik
ve histopatolojik muayene bulgularının ve tedavi sonuçlarının tartışılması hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntem: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği’nde 2008-2016 yılları arasında Darier hastalığı tanısı alan olgular
retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma periyodunda 9 hasta Darier hastalığı tanısı aldı; hastaların 6’sı erkek 3’ü kadın olup yaş ortalaması 32,5 idi. İki olgu
aynı ailedendi (anne ve çocuk), diğer yedi olguda ise soygeçmişte Darier hastalığı saptanmadı. Hastalarımızda seboreik alan yerleşimli
özellikle baş-boyun ve gövdeyi tutan keratotik papüller mevcuttu. Dört hastada el tutulumu, beş hastada tırnak lezyonları mevcuttu.
Sonuç: Darier hastalığı nadir görülen bir genodermatoz olup keratotik papüler lezyonlarla seyreden dermatozların ayırıcı tanısında akla
gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Darier hastalığı, genodermatoz, akantolitik diskeratoz


Sevil Savaş, Ayşe Esra Koku Aksu, Ebru Sarıkaya, Cem Leblebici, Mehmet Salih Gürel. Darier's disease: Clinical and demographic features of nine cases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(2): 51-55

Corresponding Author: Sevil Savaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar