Insulin resistance and metabolic syndrome in female androgenetic alopecia [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 134-138 | DOI: 10.4274/turkderm.59219  

Insulin resistance and metabolic syndrome in female androgenetic alopecia

Selma Salman1, Evren Odyakmaz Demirsoy1, Nilgün Bilen1, Zeynep Cantürk2, Aysun Şikar Aktürk1, Dilek Bayramgürler1, Rebiay Kıran1
1Department of Skin and Venereal Diseases, Kocaeli University Medical Faculty, Kocaeli, Turkey
2Department of Endocrinology, Kocaeli University Medical Faculty, Istanbul, Turkey

Background and design: In this study, we aimed to identify whether there was an association of insulin resistance and metabolic syndrome with androgenetic alopecia (AGA) in reproductive women.
Materials and methods: We investigated insulin resistance and metabolic syndrome, which is known to be associated with insulin-resistance, in 55 females with AGA (Ludwig I and above) who were under 45 years of age and 50 age-matched woman without AGA. We used homeostasis model assessment (HOMA) index and quantitative insulin sensitivity check index (QUICKI) to identify insulin resistance. The cut-off value for HOMA was accepted as 2.7. The diagnosis of metabolic syndrome was established using the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) criteria.
Results: Serum fasting blood glucose levels were significantly higher in females with AGA than in controls (p<0.05). According to HOMA index, insulin resistance was determined in 11 of 55 (20%) patients in the AGA group, whereas it was identified in only 6 of 50 (12%) controls. The difference between the two groups was not statistically significant (p>0.05). The two groups were also compared for the levels of QUICKI. The mean levels of QUICKI in patient control groups were 0.36±0.04 and 0.36±0.03, respectively. The difference between the groups was not statistically significant (p>0.05).
Finally, when the two groups were assessed according to the NCEP ATP III-criteria, metabolic syndrome was identified in 5 out of the 55 (9.1%) patients in the AGA group whereas none of participants had metabolic syndrome in control group. The difference between these groups was not statistically significant (p>0.05).
Conclusion: In our study, it was shown that there was no significant relationship of insulin resistance and metabolic syndrome with AGA in women.

Keywords: Female, androgenetic alopecia, insulin resistance, metabolic syndrome


Androgenetik alopesili kadınlarda insülin direnci ve metabolik sendrom

Selma Salman1, Evren Odyakmaz Demirsoy1, Nilgün Bilen1, Zeynep Cantürk2, Aysun Şikar Aktürk1, Dilek Bayramgürler1, Rebiay Kıran1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Giriş ve amaç: Bu çalışmada doğurganlık çağındaki kadınlarda androgenetik alopesi ile insülin direnci ve metabolik sendrom arasında ilişki olup olmadığını gösterebilmeyi amaçladık
Gereç ve yöntem: Çalışmada 45 yaş altı, Ludwig sınıflamasına göre 1. derece ve üzerinde androgenetik alopesili 55 kadın hasta ile aynı yaş aralığında androgenetik alopesisi olmayan 50 kadında insülin direnci ve insülin direnci ile ilişkisi bilinen metabolik sendrom varlığını araştırdık. İnsülin direncini hesaplamada homeostasis model assessment (HOMA) indeksi ile quantitative insulin sensitivity check index (QUICKI) yöntemlerini kullandık. Metabolik sendrom tanısı National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) kriterlerine göre konuldu.
Bulgular: Açlık kan şekeri düzeyleri ortalaması hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha yüksek saptandı (p<0.05). HOMA indeksine göre yapılan hesaplamada, 2.7 sınır değer kabul edilip, hasta ve sağlıklı gruplarda insülin direnci karşılaştırıldığında androgenetik alopesili hasta grubundaki 55 olgunun 11’inde (%20) insülin direnci saptanırken, 50 kişilik kontrol grubunun sadece 6’sında (%12) insülin direnci saptandı. Gruplar arası farklılık istatiksel olarak anlamlı değildi (P>0.05).
Her iki grup QUICKI değerleri açısından da karşılaştırıldı. Androgenetik alopesili grupta ortalama QUICKI değeri 0.36 ±0.04 iken, kontrol grubunda ortalama QUICKI değeri 0,36±0,03 bulundu. Gruplar arası fark istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. (p>0.05)
Son olarak iki grup NCEP ATP III kriterleri baz alınarak metabolik sendrom varlığı açısından karşılaştırıldığında, androgenetik alopesili hasta grubundaki 55 olgunun 5’inde (%9.1) metabolik sendrom saptanırken, kontrol grubunda metabolik sendrom saptandı. Gruplar arası farklılık istatiksel olarak anlamlı bulunmadı (p<0.05).
Sonuç: Kadınlarda erken yaşta başlayan androgenetik alopesi ile insülin direnci ve metabolik sendrom arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Alopesi, androgenetik alopesi, insülin direnci, metabolik sendrom, hiperlipidemi


Selma Salman, Evren Odyakmaz Demirsoy, Nilgün Bilen, Zeynep Cantürk, Aysun Şikar Aktürk, Dilek Bayramgürler, Rebiay Kıran. Insulin resistance and metabolic syndrome in female androgenetic alopecia. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 134-138

Corresponding Author: Evren Odyakmaz Demirsoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar