[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(3): 199-205

Verruka tedavisinde 5-fluorourasil' in intralezyonel kullanımı: Plasebo kontrollü tek kör çalışma

Aydın İşçimen1, Nadir Göksügür1, Gaye Ünal2, Ertuğrul H. Aydemir1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kocaeli

Veruka tedavisinde lokal olarak kullanılan 5-fluorourasil' i (5-FU) intralezyonel uygulayarak, etkinliğini artırmayı amaçladık. Aynı hastada hem 5-FU hem de plasebo uygulayabilmek için çalışmaya birden fazla lezyonu (ortalama 3,1 lezyon, aralık:2-6) olan 86 hasta (47 kadın 39 erkek; yaş ortalaması 23,4 aralık: 16-48 yaş) alındı. hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Birinci gruba sadece 5-FU ve plasebo (serum fizyolojik) uygulanırken, ikinci grupta lidokain + adrenalin/5-FU karışımı (1/5 oranında) ile plasebo uygulandı. İnjeksiyonlar 1cc/cm2 dozda ve haftada 1 sıklıkta, toplam 4 kez; kontroller son uygulamadan 1 ve 2 ay sonra kör olarak yapıldı. Uygulamalardaki ağrı skorlandı ve sonrası bül, nekroz, sikatris ve pigmentasyon gelişimi kaydedildi. Hastalarda tedavi boyunca ve kontrollerde sistemik şikayet gelişmedi ve rutin tetkiklerde değişiklik olmadı. 5-FU uygulanan 45 hastada, 26 tam, 13 kısmi yanıt görüldü ve 6 hasta yanıtsız kaldı. Lidokain + adrenalin/5-FU uygulanan 41 hastanın 25' inde tam, 9' unda kısmi iyileşme gözlenirken, 7 hastada ise tedaviye yanıt alınamadı. Özellikle mozaik verrukalarda birinci grupta 6/6 ikinci grupta 2/3 hastada tam düzelmeyle, yüksek etkinlik tespit ettik. İstatistiksel değerlendirme chi kare testi ile yapıldı. Her iki grup plaseboya karşın etkisi anlamlı olmakla beraber (p<0,001), kendi aralarında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>0,05). Sonuç olarak verruka tedavisinde 5-FU intralezyonel kullanımı, yaşam kalitesini bozmadan uygulanabilecek etkin bir yöntemdir.Aydın İşçimen, Nadir Göksügür, Gaye Ünal, Ertuğrul H. Aydemir. Verruka tedavisinde 5-fluorourasil' in intralezyonel kullanımı: Plasebo kontrollü tek kör çalışma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(3): 199-205


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share