Prevalence of Skin Conditions Among Pediatric Patients in the Region of Istanbul [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 10-13 | DOI: 10.4274/turkderm.45.03  

Prevalence of Skin Conditions Among Pediatric Patients in the Region of Istanbul

Burçe Can, Mukaddes Kavala, Zafer Türkoğlu, İlkin Zindancı, Sibel Südoğan, Filiz Topaloğlu
Department Of Dermatology, Göztepe Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Background and Design: Pediatric dermatology is a new topic in our country, and epidemiologic data is limited in this area. Therefore, we decided to perform a retrospective analysis to investigate the prevalence of skin diseases among children
living in the Istanbul region.
Material and Method: 850 children-439 girls (51.6%) and 411 boys (48.4% -aged 0-17 (mean: 6.83±4.69) years, who had been referred to the pediatric dermatology outpatient clinic, Goztepe Training and Research Hospital between January 2007 and January 2009 were retrospectively analyzed using the computer database.
Results: The most common skin disease groups and their prevalence were: eczema (32.7%), non-classifiable dermatoses (28.5%), infectious diseases (13.4%), erythematous and squamous disorders (5.5%), nevi/hamartomas (5.4%), hair disorders (3.8%), acne (3.5%), urticaria (3.2%), vitiligo (2.2%), nail disorders (1.6%).
Conclusion: We found that eczema was the most frequent skin disease group in our study. Further epidemiological studies on pediatric dermatology patients as well as educational programs and preventive measures are needed in order to decrease the prevalence of skin diseases among children.

Keywords: Epidemiology, childhood dermatosesy


İstanbul Bölgesinde Çocukluk Çağında Görülen Deri Hastalıklarının Prevalansı

Burçe Can, Mukaddes Kavala, Zafer Türkoğlu, İlkin Zindancı, Sibel Südoğan, Filiz Topaloğlu
Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul

Amaç: Pediatrik dermatoloji ülkemizde yeni tanımlanan bir konudur ve bu alanda yapılan epidemiyolojik çalışmalar sınırlıdır. Biz de bu çalışmada retrospektif analiz ile çocuklardaki deri hastalıklarının prevalansını araştırmayı planladık.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2007 ile Ocak 2009 tarihleri arasında Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Dermatoloji polikliniğine başvuran 0 ile 17 yaş arasındaki 850 çocuk, otomasyon dosya sisteminden retrospektif olarak analiz edildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan hastalardan 439’u kız (%51,6), 411’i erkekti (%48,4), hastaların ortalama yaşı 6,83±4,69 yıldı. En sık görülen hastalık grupları ve prevalansları sırasıyla ekzema (%32,7), sınıflandırılamayan dermatozlar (%28,5), infeksiyöz hastalıklar (%13,4), eritematöz ve skuamöz hastalıklar(%5,5), nevüs ve hamartomlar (%5,4), saç hastalıkları (%3,8), akne (%3,5), ürtiker (%3,2), vitiligo (%2,2), tırnak hastalıkları (%1,6) idi.
Sonuç: Çalışmamızda ekzema en sık görülen hastalık grubu olarak saptandı. Çocuklarda deri hastalıklarının prevalansını düşürmek için pediatrik dermatoloji alanında daha fazla epidemiyolojik çalışmalar yapılmalı, eğitici programlar ve koruyucu önlemler planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, çocukluk çağı dermatozları


Burçe Can, Mukaddes Kavala, Zafer Türkoğlu, İlkin Zindancı, Sibel Südoğan, Filiz Topaloğlu. Prevalence of Skin Conditions Among Pediatric Patients in the Region of Istanbul. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 10-13

Corresponding Author: Burçe Can, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar