Effect of pulsed dye laser therapy on dermatology quality of life in patients with rosacea [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(3): 93-96 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.68726  

Effect of pulsed dye laser therapy on dermatology quality of life in patients with rosacea

Serkan Demirkan
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venerology, İzmir, Turkey

Background and Design: Rosacea is a skin disease characterized by erythema, telangiectasia, inflammatory papulopustular eruption and flashing, preferentially affecting the convexities of the face. Among the various treatment options, 595 nm pulsed dye laser (PDL) has been reported to be a good option to treat the erythematotelengiectatic subtype of the disease. Rosacea affects the quality of life negatively, and can cause and clinical findings in patients. The aim of this study was to investigate the effect of PDL on the quality of life in patients with erythematotelengiectatic rosacea.
Materials and Methods: Twenty three patients with erythematotelengiectatic rosacea who were treated with three sessions of PDL were asked to complete the Rosacea Investigator Global Assessment scale and Dermatology Life Quality Index (DLQI) questionnaires before and after treatments.
Results: The mean pre-treatment DLQI score of the patients was 16.1±0.44, and the mean DLQI score of the patients was 4.3±0.01 after the third treatment. PDL had positive effects on six subcategories of the DLQI. When the patients were asked about the improvement of their disease, there was no significant difference between the first and second PDL applications. However, there was a significant difference between the second and third post-treatment scores. Laser therapy has revolutionized the treatment of erythematotelengiectatic rosacea according to other treatment modalities, and PDL shows a positive effect on the DLQI in patients with erythematotelengiectatic rosacea. Conclusion: PDL is a safe and effective treatment option in erythematotelangiectatic rosacea. It also helps to improve the quality of life in patients.

Keywords: Pulsed dye laser, rosacea, Dermatology Life Quality Index


Rozasea hastalarında pulsed dye lazer tedavisinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisi

Serkan Demirkan
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Rozasea, yüz bölgesinde eritem, telenjiektazi, enflamatuvar papülopüstüler erüpsiyon ve flaşing ile karakterize bir deri hastalığıdır. Rozasea için farklı tedavi seçenekleri vardır. Eritematelenjiektazik rozaseada 595 nm pulsed dye lazer (PDL) iyi bir seçenek olarak bildirilmektedir. Rozasea, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Anksiyete gibi ruhsal problemlere sebep olabilir. PDL tedavisinin hastaların klinikleri dışında yaşam kaliteleri üzerine de etkisi olabilir. Bu çalışmanın amacı PDL’nin eritematelenjiektazik rozasealı hastaların yaşam kaliteleri üzerine etkisi olup olmadığını araştırmaktı.
Gereç ve Yöntem: Yirmi üç eritematelenjiektazik rozasea hastasının, tedavi öncesi ve tedavi sonrası Rozasea Araştırmacı Genel Değerlendirme ölçeği ve Dermatoloji Yaşam Kalite İndeksi (DYKİ) skorları karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların başlangıçtaki DYKİ skor ortalaması 16,1±0,44 iken üç tedaviyi takiben DYKİ skor ortalaması 4,3±0,01 idi. PDL, DYKİ altı alt kategorisinde de olumlu etkiye sahipti. Hastalara, hastalıklarının iyiye gitmesi konusundaki görüşleri sorulduğunda ilk uygulama sonrası ile 2. uygulama sonrası arasında anlamlı farklılık yoktu. Ancak 2. uygulama sonrası ile 3. uygulama sonrası arasında anlamlı farklılık vardı. Lazer tedavisi, eritematelenjiektazik rozaseanın tedavisinde diğer tedavi yöntemlerine göre bir devrim yaratmıştır. PDL eritematelenjiektazik rozasea hastalarının DYKİ’lerde pozitif etki göstermektedir.
Sonuç: PDL eritematelenjiektazik rozaseada güvenli ve etkili bir tedavi seçeneğidir. Ayrıca hastaların yaşam kalitelerini artırmaya yardım eder.

Anahtar Kelimeler: Pulsed dye lazer, rozasea, Dermatoloji Yaşam Kalite İndeksi


Serkan Demirkan. Effect of pulsed dye laser therapy on dermatology quality of life in patients with rosacea. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(3): 93-96

Corresponding Author: Serkan Demirkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar