Childhood alopecia areata: A study of 89 patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(3): 135-139 | DOI: 10.4274/turkderm.69320  

Childhood alopecia areata: A study of 89 patients

Sibel Doğan1, Sibel Ersoy-evans1, Nazlı Gönç2, Sedef Şahin3
1Department Of Dermatology And Venerology, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Division Of Pediatric Endocrinology, Department Of Pediatrics, Hacettepe University, Ankara, Turkey
3Department Of Dermatology And Venerology, Acıbadem University, İstanbul, Turkey

Background and Design: Alopecia areata (AA) is a frequent type of acquired hair loss with a sudden onset. The aim of this study was to investigate the epidemiological and clinical features of AA and diseases associated with AA in the Turkish pediatric population.
Materials and Methods: We retrospectively evaluated the medical data of patients under 16 years of age who were admitted to the pediatric dermatology outpatient clinic at Hacettepe University Hospital between 2006 and 2011 with a diagnosis of AA, alopecia totalis (AT) and alopecia universalis (AU).
Results: A total of 89 patients (34 females and 55 males), were included in this study. The mean age of the subjects was 9.8±3.4 years (range: 18 months-16 years). 9% (n=8) patients had other autoimmune diseases: Hashimoto's thyroiditis in 5, vitiligo in 1, juvenile rheumatoid arthiritis (JRA) in 1 and morphea in 1 patient. AA was located on the scalp in 86.5% (n=77) of the patients, 7.9% (n=7) of the patients had AA on the scalp together with eyelashes, eyebrows and the body. AT was noted in 1, AU was noted in 4 patients. Severity of hair loss was <25% in 94.3% (n=84) of the patients according to the involved area. Hashimoto's thyroiditis was diagnosed in 5 patients; these patients had normal thyroid function tests (TFT). TFT abnormalities were detected in 27% (n=24) of the patients. 24.7% (n=22) of these patients were diagnosed with clinically insignificant thyroid disorder, 2 patients had compansated hypothyroidism (n=2). Eight patients (9%) patients were found to be positive for anti-thyroid peroxidase antibody (Anti-TPO ab). Antithyroglobulin antibody (Anti-TG Ab) elevation was noted in 3.3% (n=3) and antinuclear antibody (ANA) positivity was noted in 9% (n=8). Nail changes were detected in 12.3% (n=11) of the patients as leukonychia (n=2), longitudinal striation (n=2), trachyonychia (n=1), onychoschizia (n=1) and pitting (n=1).
Conclusion: Childhood AA usually causes limited hair loss. TFT anomalies can accompany AA without clinical symptoms. Therefore, investigation and regular followup of baseline TFT and anti-TPO Ab levels are suggested in patients with AA in childhood.

Keywords: Alopeci areata, childhood, autoimmune, thyroid disease, vitiligo


Çocukluk çağında alopesi areata: 89 hastalık bir çalışma

Sibel Doğan1, Sibel Ersoy-evans1, Nazlı Gönç2, Sedef Şahin3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Alopesi areata (AA) ani başlangıçlı, yama şeklinde saç dökülmesi ile ortaya çıkan ve sık görülen akkiz bir alopesi sebebidir. Bu çalışmanın amacı AA’nın Türk çocuk popülasyonunda epidemiyolojik ve klinik özellikleri ve birlikte görüldüğü diğer hastalıkları araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz pediyatrik dermatoloji polikliniğinde 2006-2011 yılları arasında, 16 yaşın altında AA, alopesi totalis (AT) ve alopesi universalis (AU) tanısı alan hastalara ait bilgiler retrospektif olarak dosya kayıtlarına ulaşılarak toplandı.
Bulgular: Çalışmaya 34 kız, 55 erkek toplam 89 hasta dahil edildi. Erkek/kız hasta oranı 1,6/1 olarak bulundu. Yaş ortalaması 9,8±3,4 yıldı (aralık; 1,5 yıl-16 yıl). Hastaların %9’unda (n=8) saptanan otoimmün hastalıklar; 5 hastada Hashimoto tiroiditi, 1 hastada vitiligo, 1 hastada juvenil romatoid artrit (JRA) ve 1 hastada morfea olarak bulundu, 2 hastanın ise JRA şüphesi nedeni ile takipte olduğu kayıt edildi. AA hastaların %86,5’inde (n=77) sadece skalpte, %7,9 (n=7) hastada ise skalp, kirpik ve/veya kaşlarda yerleşmekteydi. AT, 1 hastada, AU ise 4 hastada gözlendi. Buna göre hastaların %94,3’ünde (n=84) saç kaybı şiddeti tutulan alana göre %25’in altında olarak değerlendirildi. Hastaların tiroid hastalıklarına yönelik yapılan incelemelerinde 5 hastada Hashimoto tiroiditi (%5,6) saptandı. Bu hastalar ötiroid olarak değerlendirildi. Hastaların %27’sinde (n=24) tiroid fonksiyon testlerinde (TFT) bozukluk saptandı. Bu bozuklukların %24,7’si (n=22) klinik olarak önemsiz kabul edildi, 2 hastada ise kompanse hipotiroidi saptandı. Hastaların bakılan anti-tiroid peroksidaz antikor (anti-TPO ak) değerleri %9 oranında (n=8) pozitif olarak bulundu. Anti-tiroglobulin antikor (AT ak) yüksekliği hastaların %3,3’ünde (n=3), antinükleer antikor (ANA) pozitifliği %9’unda (n=8) saptandı. Tırnak değişiklikleri lökonişi (n=2), longitidunal striasyon (n=2), trakionişi (n=1), onikoşizis (n=1) ve pitting (n=1) olarak hastaların %12,3’ünde (n=11) izlendi.
Sonuç: Çocukluk çağında AA büyük çoğunlukla sınırlı saç kaybına sebep olmaktadır. AA’ya klinik bulgu vermeksizin TFT bozuklukları eşlik edebilir. Bu nedenle AA’lı çocuklarda bazal TFT ve anti-TPO ak düzeylerine bakılmasının ve düzenli takibinin planlanmasının anlamlı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alopesi areata, çocuk, otoimmün, tiroid hastalıkları, vitiligo


Sibel Doğan, Sibel Ersoy-evans, Nazlı Gönç, Sedef Şahin. Childhood alopecia areata: A study of 89 patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(3): 135-139

Corresponding Author: Sibel Doğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar