Evaluation of ischemia-modified albumin levels in acne vulgaris patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(3): 84-87 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.71224  

Evaluation of ischemia-modified albumin levels in acne vulgaris patients

Gülhan Gürel1, Müjgan Karadöl2, Ceylan Bal3, Salim Neselioğlu3, Emine Çölgeçen1
1Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Deparment of Dermatology, Yozgat, Turkey
2Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Deparment of Biochemistry, Yozgat, Turkey
3Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Ankara, Turkey

Background and Design: Acne vulgaris (AV) is one of the most common dermatological diseases seen in late childhood and adolescence. The purpose of this study is to evaluate ischemia-modified albumin (IMA) levels in AV, a cutaneous inflammatory disease. Materials and Methods: Seventy-four patients between 15 and 30 years of age with clinically diagnosed AV, and 60 healthy age and sex matched controls without AV were enrolled in the study. Serum IMA levels were measured using the albumin cobalt binding test. The capacity of cobalt to albumin decreases under ischemic conditions. Patient serum is mixed with cobalt chloride and incubated for 5 minutes, during which the cobalt is allowed to bind to the albumin. This is mixed with dithiothreitol (DTT) following incubation, and result in a colored complex with cobalt unbound to albumin for DTT. The resulting colored complex is measured spectrophotometrically at a wavelength of 500 nm.
Results: The mean age of the AV group with AV was 18.54 (±3.40), and the mean age of the control group was 17.68 (±3.37). The mean IMA level in the AV patients was 0.82±0.023, compared to 0.80±0.017 in the control group. The difference between the two groups was statistically significant (p<0.001). No significant difference was determined among the AV subgroups in terms of IMA levels.
Conclusion: Our search of the Pubmed database revealed no previous studies investigating IMA levels in patients with AV.

Keywords: Acne vulgaris, oxidative stress, ischemia-modified albumin


Akne vulgaris hastalarında iskemi-modifiye albümin düzeyinin değerlendirilmesi

Gülhan Gürel1, Müjgan Karadöl2, Ceylan Bal3, Salim Neselioğlu3, Emine Çölgeçen1
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı,Yozgat
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı,Yozgat
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Akne vulgaris (AV), geç çocukluk ve ergenlik çağında sık görülen yaygın dermatolojik hastalıklardan biridir. Bu çalışmada, kutanöz enflamatuvar bir hastalık olan AV’de, iskemi-modifiye albümin (İMA) seviyelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya klinik olarak AV tanısı konulan 15-30 yaş arasında 74 hasta ile yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş AV hastalığı olmayan 60 sağlıklı kontrol alındı. Serum (İMA) düzeyi, albümin kobalt bağlama testi ile ölçüldü. İskemik durumlarda, kobaltın albümine bağlanmasının azaldığı bilinmektedir. Hasta serumu, kobalt klorid ile karıştırılıp 5 dakika süreyle inkübe edilir. Bu süreçte kobaltın albümine bağlanması sağlanır. İnkübasyondan sonra ditiyotreitol (DTT) eklenerek karıştırılır ve DTT’nin albümine bağlanmamış kobalt ile renkli bir kompleks oluşturması sağlanır. Oluşan renkli kompleks 500 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak ölçülür.
Bulgular: AV’li hasta grubunun yaş ortalaması 18,54 (±3,40), kontrol grubunun yaş ortalaması ise 17,68 (±3,37) olarak saptandı. AV hastalarında ortalama İMA düzeyi 0,82±0,023 iken, kontrol grubunda ortalama İMA düzeyi 0,80±0,017 olarak saptandı. İki grup arasında İMA düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,001). AV hastalarının alt grupları arasında İMA düzeyleri açısından anlamlı farklılık tespit edilmedi.
Sonuç: Pubmed veri tabanı araştırıldığında AV hastalarında İMA düzeylerini araştıran başka çalışmaya rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Akne vulgaris, oksidatif stres, iskemi-modifiye albümin


Gülhan Gürel, Müjgan Karadöl, Ceylan Bal, Salim Neselioğlu, Emine Çölgeçen. Evaluation of ischemia-modified albumin levels in acne vulgaris patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(3): 84-87

Corresponding Author: Gülhan Gürel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar