Evaluation of bone marrow functions and new inflammatory markers in patients with immunocompetent herpes zoster [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(2): 48-54 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.73004  

Evaluation of bone marrow functions and new inflammatory markers in patients with immunocompetent herpes zoster

Esma İnan Yüksel1, Demet Çiçek2, Betül Demir2, Ozan Erdem3
1Biruni University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Türkiye
2Fırat University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Elazığ, Türkiye
3İstanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Türkiye

Background and Design: Herpes zoster (HZ) is a viral infection characterized by dermatomal vesicles caused by the reactivation of the latent varicella-zoster virus (VZV). There are conflicting reports regarding the effects of VZV on bone marrow functions. In this study, we aimed to evaluate bone marrow function and systemic inflammation in immunocompetent HZ patients.
Materials and Methods: This study included patients aged ≥18 yr diagnosed with HZ and admitted to a dermatology outpatient clinic between June 2011 and June 2021. Hematological parameters in routine hemogram tests of patients with HZ and new inflammatory markers, such as neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), systemic immune inflammation index, and platelet-neutrophil ratio (PNR), were determined and compared with healthy control groups.
Results: Thrombocytopenia was observed in 6.1% and lymphopenia in 8% of 461 HZ patients. The mean leukocyte (white blood cell), lymphocyte, neutrophil, eosinophil, and platelet (PLT) counts in HZ patients were statistically significantly lower than in the control group (p<0.05). NLR and PLR values were statistically significantly higher in HZ patients than in the control group (p<0.05). PLT, eosinophil count, and PNR values were statistically lower in HZ patients aged ≥65 yr than in patients aged <65 yr, whereas mean platelet volume and NLR values were higher (p<0.05).
Conclusion: Thrombocytopenia and lymphopenia may occur in immunocompetent HZ patients. NLR and PLR values increase in HZ patients. The increase in inflammatory markers and decrease in platelet count are more evident in HZ patients aged ≥65 yr.

Keywords: Herpes zoster, inflammation, Bone marrow, thrombocytopenia


İmmünokompetan herpes zoster hastalarında kemik iliği fonksiyonları ve yeni enflamasyon belirteçlerinin değerlendirilmesi

Esma İnan Yüksel1, Demet Çiçek2, Betül Demir2, Ozan Erdem3
1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Herpes zoster (HZ), latent varicella-zoster virüsün (VZV) reaktivasyonuyla ortaya çıkan dermatomal veziküllerle karakterize bir viral enfeksiyondur. VZV’nin kemik iliği fonksiyonları üzerindeki etkilerine ilişkin çelişkili yayınlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, immünokompetan HZ hastalarında kemik iliği fonksiyonları ve sistemik enflamasyonun düzeyini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Haziran 2011-2021 yılları arasında, dermatoloji polikliniğine başvuran, HZ tanısı almış ≥18 yaş hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların rutin hemogram tetkiklerindeki hematolojik parametreler ve yeni enflamasyon belirteçlerinden olan nötrofil/lenfosit oranı (NLO), platelet/lenfosit oranı (PLO), sistemik immün-enflamasyon indeksi ve platelet nötrofil oranları (PNO) belirlenerek sağlıklı kontrol gruplarıyla karşılaştırıldı.
Bulgular: Toplam 461 HZ hastasının %6,1’inde trombositopeni, %8’inde lenfopeni izlendi. HZ’li hastalarda ortalama lökosit sayısı, lenfosit, nötrofil, eozinofil ve platelet (PLT) sayısı kontrol grubundan istatistiksel açıdan anlamlı şekilde düşüktü (p<0,05). HZ’li hastalarda NLO ve PLO değerleri kontrol grubundan istatistiksel açıdan anlamlı şekilde yüksekti (p<0,05). ≥65 yaş HZ hastalarında PLT, eozinofil sayısı ve PNO değerleri, <65 yaş hastalardan istatistiksel açıdan daha düşükken, MPV ve NLO değerleri daha yüksekti (p<0,05).
Sonuç: İmmünokompetan HZ hastalarda trombositopeni ve lenfopeni ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalarda NLO ve PLO değerleri artmaktadır. ≥65 yaş HZ hastalarında, enflamasyon belirteçlerindeki artış ve trombosit sayısında azalma daha belirgindir.

Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, enflamasyon, kemik iliği, trombositopeni


Esma İnan Yüksel, Demet Çiçek, Betül Demir, Ozan Erdem. Evaluation of bone marrow functions and new inflammatory markers in patients with immunocompetent herpes zoster. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(2): 48-54

Corresponding Author: Esma İnan Yüksel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar