[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 82-84

IX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın Ardından. IX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın Ardından. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 82-84


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share