The Results of Patch Testing in Patients with Contact Dermatitis in Eastern Turkey [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 19-23 | DOI: 10.4274/turkderm.45.05  

The Results of Patch Testing in Patients with Contact Dermatitis in Eastern Turkey

Ömer Çalka1, Ayşe Serap Karadağ1, Necmettin Akdeniz1, Serap Güneş Bilgili2
1Department Of Dermatology, Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
2Department Of Dermatology, Van İpekyolu Hospital, Van, Turkey

Background and Design: Allergic contact dermatitis (ACD) is a type IV allergic reaction, which occurs after re-exposure to a previous allergen. The patch testing (PT) is useful to confirm the diagnosis of ACD.
Material and Method: The study included 115 patients diagnosed with ACD by using PT in our outpatient clinic. Medical records of the patients were retrospectively analyzed. The data including age, gender, place of residence, occupation, location and features of the skin lesions, history of food and drug allergy, family history of allergic skin reactions, personal history of allergic skin lesions, and the PT results were recorded.
Results: Of the 115 patients, 54 (47%) were females and 61 (53%) were males. The mean age of the patients was 33.42 (range: 7-69) years and the majority of them were housewives (44.7%) and navvies (17.6%). In 65 patients, at least one allergen was
identified. In 50 patients, no specific allergen was found. The most common location of skin lesions was on the hands. The positive findings of PT with certain substances were as follows: nickel sulphate-24.3%, potassium dichromate-16.5%, thiuram mix-13.0%, cobalt chloride -12.3%, paraben mix -6.1%, colophony-4.4%, peru balsam-4.4%, perfume mix-3.5%, quaternium-15 2.7%, mercaptobenzothiozole-2.6%, mercapto mix-2.6%, formaldehyde-1.8%, paraphenyl-endiamine-1.8%, epoxy resin-0.9%, and chloromethylisothiazolone - 0.9%. None of the patients showed any reaction to neomycin sulfate, butylphenol formaldehyde, wool alcohol, N-isopropyl-N-phenyl-p-phenylenediamine and benzocaine.
Conclusion: This is the first study on PT in patients with ACD in our region, Eastern Turkey; therefore, we think that our results may help clinicians to recognize and diagnose patients with allergic skin disorders.

Keywords: Allergic contact dermatitis, patch test


Türkiyenin Doğusunda Kontakt Dermatitli Hastalarda Deri Yama Testi Sonuçları

Ömer Çalka1, Ayşe Serap Karadağ1, Necmettin Akdeniz1, Serap Güneş Bilgili2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Van
2Van İpekyolu Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, Van

Amaç: Allerjik kontakt dermatit (AKD), alerjen madde ile daha önceden duyarlanmış kişinin aynı madde ile sonraki temaslarında meydana gelen, Tip IV (gecikmiş tip) reaksiyondur. Deri yama testi AKD’li hastalarda tanıyı doğrulamakta kullanılan en önemli araçtır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya polikliniğimizde AKD tanısı konarak Avrupa standart yama testi serisi (ASYT) ile deri yama testi yapılan 115 hasta dahil edildi. Hastaların verileri retrospektif olarak incelenerek yaş, cinsiyet, lokalizasyon, ekzema tipi, meslek, atopi öyküsü, ailede atopi öyküsü, gıda alerjisi, ilaç alerjisi, yaşanılan yer (şehir veya köy) ve deri yama testinde gözlenen reaksiyon bilgileri kaydedildi.
Bulgular: Yüz on beş hastadan 54’ü (%47) kadın, 61’i (%53) erkek idi. Hastaların yaş ortalaması 33,42 yıldı (7-69 yıl). Hastaların meslek grupları incelendiğinde en büyük grubu ev hanımları (% 44,7) ve 2. olarak inşaat işçileri (%17,6) oluşturmaktaydı. Hastaların 65’inde (%56,5) 1 veya daha fazla maddeye karşı pozitif reaksiyon saptanırken, 50 hastada (%43,5) herhangi bir maddeye karşı reaksiyon saptanmadı. Hastaların lezyonları en sık ellerde görülmekteydi (%67,1). Hastaların deri yama test sonuçları şu şekildeydi: Nikel sülfat %24,3, potasyum dikromat 16,5, thiuram karışımı %13, kobalt klorid %12,3, paraben karışımı %6,1, kolofoni %4,4, peru balzamı %4,4, parfüm karışımı %3,5, quaternium-15 %2,7, merkaptobenzothiazole %2,6, mercapto karışımı %2,6, formaldehit %1,8, paraphenylenediamin (PPD) %1,8, epoksi resin %0,9 ve klormetilizotiazolinon %0,9 pozitifliği saptandı. Hastalarımızın hiçbirinde neomisin sulfat, butilfenolformaldehit reçineleri, yün alkolü, N-izopropil-N-Fenil P-Fenilendiamin (IPPD) ve benzokaine karşı reaksiyon saptanmadı.
Sonuç: Bölgemizde daha önce benzer bir çalışma yapılmamış olması nedeni ile deri yama testi uygulanan hastalarda elde ettiğimiz bu sonuçların, bölgemizin alerjen özelliklerini ortaya çıkarması açısından yararlı olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Alerjik kontakt dermatit, deri yama testi


Ömer Çalka, Ayşe Serap Karadağ, Necmettin Akdeniz, Serap Güneş Bilgili. The Results of Patch Testing in Patients with Contact Dermatitis in Eastern Turkey. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 19-23

Corresponding Author: Ömer Çalka, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar