The clinical and histopathologic features of 25 pilomatricoma cases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 37-40

The clinical and histopathologic features of 25 pilomatricoma cases

A. Tülin Mansur1, Zehra Aşiran Serdar1, Zuhal Erçin1, Sevil Gündüz1, Fügen Aker2

Background and design: Pilomatricoma also known as calcifying epithelioma of Malherbe is a benign tumor which originates from the matrix of hair follicles. It is usually seen in the first and second decades of life and is mostly localized on the head, neck and upper extremities. It can also be seen on the lower extremities and the trunk. The lesions are typically firm, deeply located nodules which are 0.5-3 cm in diameter. Multiple, familial, bullous, perforating and giant clinical types are rarely reported. The specific histopathologic finding of pilomatricoma is the presence of anucleated, eosinophilic shadow cells. Material and method: In this study, the clinical and histopathologic features of 25 pilomatricoma cases which are recorded in the pathology department of our hospital between the years of 2000-2003 have been reviewed. Results: There were 15 women and 10 men, the age of the patients varied between 6 and 69 and the average age was 32.3. The location of the lesions was on the upper extremities in 16 cases (64%), on the lower extremities in 4 cases (16%), on the face and neck in 3 cases (12%) and on the trunk in 2 cases (8%). The sizes of the lesions were between 0.5 and 3.5 cm. Only one of our cases was bullous type pilomatricoma and the others were of the classical type. Biopsy specimens of the lesions were sent to the pathology department with the preliminary diagnosis of various skin tumors and in only 7 of them (28%) pilomatricoma
was suspected clinically. Histopathologic examination showed shadow cells in 100% of the cases and basaloid cells in 84% of the cases. Malignant changes and ossification were not detected.
Conclusion: Pilomatricoma is a solitary, firm skin nodule usually located on the head, neck and upper extremities and has to be always considered in the differential diagnosis of benign and malignant skin tumors.

Keywords: Background and design: Pilomatricoma also known as calcifying epithelioma of Malherbe is a benign tumor


Pilomatrikomalı 25 Olgunun Klinik ve Histopatolojik Özellikleri

A. Tülin Mansur1, Zehra Aşiran Serdar1, Zuhal Erçin1, Sevil Gündüz1, Fügen Aker2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü

Pilomatrikoma, Malherbe’nin kalsifiye epitelyoması olarak da bilinen, kıl folikülü matriksinden köken alan selim bir tümördür. Genellikle ilk iki dekad içinde ortaya çıkar. En sık yerleşim yeri baş, boyun ve üst ekstremitelerdir. Bunun dışında alt ekstremite ve gövdede görülebilir. Lezyonlar tipik olarak 0.5-3 cm çapında, oldukça sert, derin yerleşimli nodüller şeklindedir. Nadiren multipl, familyal, büllöz, perforan ve dev klinik tipleri bildirilmiştir. Histopatolojik incelemede çekirdeklerini kaybetmiş, eozinofilik gölge hücrelerin varlığı pilomatrikomanın özgün bulgusudur. Bu çalışmada, 2000-2003 yılları arasında HNH patoloji arşivinde kayıtlı toplam 25 pilomatrikoma olgusunun klinik ve histopatolojik özellikleri yeniden değerlendirildi. On beşi kadın, 10’u erkek
ve yaşları 6-69 arasında değişmekte olan hastaların yaş ortalaması 32.3 idi. Yerleşim yeri olguların 16’sında (%64) üst ekstremitelerde, 4’ünde (%16) alt ekstremitelerde, 3’ünde (%12) yüz ve boyunda, 2’sinde (%8) gövdedeydi. Tümörlerin boyutları 0.5-3.5 cm arasında değişmekteydi. Olgularımızın sadece biri büllöz tip pilomatrikoma olup, diğerleri klasik görünümdeydi. Klinik ön tanı bu hastaların sadece 7 tanesinde (%28) pilomatrikomaydı. Diğer olgularda ön tanılar çeşitli deri tümörleriydi. Histopatolojik incelemede gölge hücreler olguların %100’ünde, bazaloid hücreler ise %84’ünde tespit edildi. Malin dejenerasyon ve ossifikasyon gözlenmedi. Sonuç olarak özellikle ekstremiteler ve baş, boyun bölgesinde yerleşen tek, sert bir deri nodülü olan pilomatrikoma, diğer selim ve malin deri tümörlerinin ayırıcı tanısında düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Pilomatrikoma, pilomatriksoma, Malherbe’nin kalsifiye epitelyoması, Malherbe tümörü


A. Tülin Mansur, Zehra Aşiran Serdar, Zuhal Erçin, Sevil Gündüz, Fügen Aker. The clinical and histopathologic features of 25 pilomatricoma cases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 37-40


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar