Evaluation of Side Effects of Isotretinoin in 150 Patients with Acne Vulgaris [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 37-42 | DOI: 10.4274/turkderm.45.09  

Evaluation of Side Effects of Isotretinoin in 150 Patients with Acne Vulgaris

Ayşe Serap Karadağ, Ömer Çalka, Necmettin Akdeniz
Department Of Dermatology, Yüzüncüyıl University, Van, Turkey

Background and Design: Isotretinoin is commonly used and effective treatment for acne. It has various side effects affecting lots of systems in the body. Nowadays, new cases are being reported regarding these side effects, and the number of studies related with long-term results is insufficient. In this study, the results and side effects of isotretinoin treatment were evaluated.
Material and Method: One hundred and fifty patients with the diagnosis of moderate to severe acne were included in the study. The patients and their relatives were informed about the possible side effects. Isotretinoin treatment at a dose of 0.5-0.75 mg/kg/day was initiated and the cumulative dose of 120-150 mg/kg was achieved. The patients were scheduled for monthly follow-up visits.
Results: Ninety-seven (64.6%) patients were women, 53 (35.4%) were men. All were aged between 16 and 47. The duration of disease varied from 1 to 20 years (mean: 4.46 years) and the treatment was applied for 3-9 months. The therapy was terminated due to depression (2 patients), extreme myalgia (1 patient), high level of triglycerides (2 patients), toxic hepatitis (3 patients). Recovery was achieved in 132 patients (88%) at the end of the treatment. The most commonly observed mucocutaneous side effects were cheilitis (100%), xerosis (56%), nose bleeding (34.8%), dermatitis (31%), and xerophthalmia (28%), beside the systemic side effects such as myalgia (45%), weakness (40%), and nervousness (36%). Side effects usually occurred within the early months and then diminished in course of time. The mostly seen laboratory abnormality was hypertrigliceridemia.
Conclusion: Isotretinoin is the most commonly used treatment modality, which provides definitive benefits in many patients with acne. However, it should be used carefully, because it affects various systems. Although the drug has plenty of side effects, they are reversible and can be controlled. To raise awareness of the patients of these side effects will help to increase their tolerance.

Keywords: Acne vulgaris, isotretinoin, side effects


İzotretinoin Kullanan 150 Akne Vulgaris Hastasında Yan Etkilerin Değerlendirilmesi

Ayşe Serap Karadağ, Ömer Çalka, Necmettin Akdeniz
Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Van

Amaç: İzotretinoin akne tedavisinde yaygın olarak kullanılan, çok etkili bir tedavidir. Pek çok sistemi etkileyen çeşitli yan etkileri bulunmaktadır. Günümüzde bu yan etkilerle ilgili sürekli yeni olgu bildirimleri yapılmakta ve uzun dönem sonuçlarına dair yeteri kadar çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada izotretinoine bağlı ortaya çıkan klinik ve laboratuvar yan etkiler ve tedavi sonuçları değerlendirilmektedir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Deri ve Zührevi Hastalıklar polikliniğine başvuran 150 orta ve şiddetli akne hastası alındı. Hastalar ve aile bireyleri ilaç ve muhtemel yan etkileri konusunda bilgilendirildi. Hastalara 0,5-0,75 mg/kg/gün izotretinoin tedavisi başlanıp, 120-150 mg/kg kümülatif doza ulaşıldı. Hastalar her ay kontrole çağırılarak klinik ve laboratuvar tetkikler ile değerlendirildi.
Bulgular: Hastalarımızın 97’si (%64,6) kadın, 53’ü (%35,4) erkekti. Hastaların yaşları 16-47 yaş arasındaydı. Hastalık süresi 1-20 yıl (ortalama 4,46 yıl) arasında değişmekte olup tedavi 3-9 ay arasında (ortalama 5,82 ay) uygulandı. İki hastada depresyon, bir hastada aşırı derecede miyalji, 2 hastada trigliserit yüksekliği, 3 hastada toksik hepatit gelişmesi nedeniyle tedavi sonlandırıldı. Hastaların 132’sinde (%88) tedavinin sonunda tama yakın düzelme gözlendi. En sık görülen mukokutanöz yan etkiler keilit (%100), kserozis (%56), burun kanaması (%34,8) ve dermatit (%31) iken sistemik olarak en sık miyalji (%45), halsizlik (%40), sinirlilik (%36), gözde kuruma (%28) görüldü. Hastalarda ortaya çıkan tüm yan etkilerin özellikle ilk aylarda ortaya çıktığı, zamanla azaldığı görüldü. Laboratuvar etkilerden en sık hipertrigliseridemi görüldü.
Sonuç: İzotretinoin tedavisi günümüzde kullanılan en etkili akne tedavisi olup pek çok hasta için kesin çözüm sağlamaktadır. Ancak birçok sistemi etkileyebilmesi nedeniyle dikkatle kullanılması gerekmektedir. Çok sayıda yan etkisi bulunmasına rağmen bunlar genellikle kontrol edilebilen, geri dönüşlü etkilerdir. Hastaların bu yan etkiler konusunda aydınlatılması daha dikkatli olmalarını sağlayacak ve toleranslarını arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Akne vulgaris, izotretinoin, yan etkiler


Ayşe Serap Karadağ, Ömer Çalka, Necmettin Akdeniz. Evaluation of Side Effects of Isotretinoin in 150 Patients with Acne Vulgaris. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 37-42

Corresponding Author: Ayşe Serap Karadağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar