Childhood Fungal Infections [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 109-116 | DOI: 10.4274/turkderm.45.s19  

Childhood Fungal Infections

Güneş Gür
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Dermatoloji Kliniği, Ankara

Fungal infections cover a wide spectrum from superficial forms to deep cutaneous and systemic forms. The prevalance and clinical characteristics of fungal infections differ in children from adults. We realize the dynamic nature of our war against fungal infections when we reach the treatment phase after appropriate clinical suspicion and correct diagnosis. Emergence of resistance, different strains becoming more prevalant, more efficient but less toxic drug schemes, new drugs, tips on optimal follow up of our patients are the reasons why we have to keep our knowledge on antifungals up to date. Successful cure by organism based choise of the right antifungal, appropriate dose planning and optimal patient follow up resulting in cure will not only decline morbidity but also prevent mortality in deep and systemic forms. Here in this article, dermatophytoses, piedra, Malassezia infections, Candida infections, and major characteristics of deep cutaneous fungal infections in immune compromised children and their relevant treatments are discussed.

Keywords: Childhood, fungal, antifungal, tinea, onychomycosis Malassezia, Piedra, Candida


Çocukluk Çağı Fungal Enfeksiyonları

Güneş Gür
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Ankara

Fungal infeksiyonlar yüzeyel formlardan, derin ve sistemik formlara doğru geniş bir spektrumu kapsarlar. Çocuklarda, fungal infeksiyonların klinik özellikleri ve sıklıkları erişkinlere göre değişkenlik gösterir. Klinik şüphe ve doğru tanı aşamalarından sonra etkin tedavi basamağına geldiğimizde ise fungal enfeksiyonlarla olan savaşımızın dinamik bir süreç olduğunu görüyoruz Direnç gelişimi, farklı türlere daha sık rastlanması, daha etkin ama daha az yan etkili doz şemaları, yeni ilaçlar, hastalarımızı izlerken dikkat edilmesi gereken noktalar olup, bilgilerimizi güncel tutmamızı gerektiren başlıca nedenlerdir Etkene yönelik doğru antifungalin seçilmesi, uygun doz planlamasının yapılması, ve optimal hasta takibiyle kür sağlanması hem morbiditeyi azaltmakta, hem de derin ve sistemik formlarda mortaliteyi önlemiş olmaktadır. Bu yazıda, çocukluk çağında görülen özellikleri vurgulanarak, dermatofitozlar, piedra, Malessezia enfeksiyonları, Candida infeksiyonları, ve immünyetmezlik durmunuda rastlanan derin kutanöz fungal enfeksiyonların genel özellikleri ve tedavileri anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, mantar, antifungal, tinea, onikomikoz, Malassezia, Piedra, Candida


Güneş Gür. Childhood Fungal Infections. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 109-116

Corresponding Author: Güneş Gür


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar