Infantile Hemangioma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 133-137 | DOI: 10.4274/turkderm.45.s23  

Infantile Hemangioma

Sibel Ersoy Evans
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Infantile hemangioma (IH) is the most common benign tumor of infantile period. It appears few weeks after birth, grows rapidly in the first 4-6 months. Subsequently, growth stops and involution period which lasts about few years starts. It is more common in girls, premature infants, birthweight < 1500 gr, multiple gestations and Caucasians. Pathogenesis is not clearly known, however role of fetal hypoxic stres is considered. IH is a self-resolving benign lesion, yet in some localisations it may threaten organ function. Periorbital IH may cause ambylopia, astigmatism and strabismus. IH localised to beard area can lead to airway obstruction. Large facial IH can be a component of PHACE syndrome. Midline lumbosacral IH can be associated with spinal dysraphism. Other complications of IH include ulceration, heart failure, hypothyroidism, cosmetic dysfiguration. Treatment is indicated in ulcerated lesions, life/function threatening situations and lesions that can cause cosmetic nuissance. Corticosteroids, propranolol, interferon, vincristin, laser and surgery are used for this purpose.

Keywords: infantile hemangioma, vascular lesions, vascular tumors


İnfantil Hemanjiyomlar

Sibel Ersoy Evans
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

İnfantil hemanjiyomlar (İH), infantil dönemde en sık görülen benign tümörlerdir. Doğumdan birkaç hafta sonra ortaya çıkar, ilk 4-6 ay hızlı büyürler. Daha sonra büyüme durur ve birkaç yıl süren involüsyon evresi başlar. Kızlarda, prematürelerde, doğum ağırlığı <1500 gr olanlarda, çoklu gebeliklerde ve beyaz ırkta daha sık görülür. Patogenezi tam olarak bilinememekle birlikte fötal hipoksik stresin rolü olabileceği düşünülmektedir. İH kendiliğinden gerileyen iyi seyirli bir tümördür, ancak bazı lokalizasyonlarda organ fonksiyonunu tehdit edebilir. Periorbital İH’ler ambilopi, astigmat ve şaşılığa neden olabilir. Sakal bölgesine yerleşen İH’ler havayolu obstrüksiyonuna yol açabilir. Yüzde yerleşim gösteren büyük İH’ler PHACE sendromu’nun bir parçası olabilir. Orta hatta yerleşen lumbosakral İH’ler spinal disrafizm ile birlikte görülebilir. İH’lerin diğer komplikasyonları ülserasyon, kalp yetmezliği, hipotiroidi, kozmetik disfigürasyondur. Tedavi ülsere, ya da hayatı/organı tehdit eden durumlarda ve kozmetik şekil bozukluğu yaratabilecek lezyonlarda endikedir. Bu amaçla kortikosteroidler, propranolol, interferon, vinkristin, lazer ve cerrahi kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: infantil hemanjiyom, vasküler lezyonlar, vasküler tümörler


Sibel Ersoy Evans. Infantile Hemangioma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 133-137

Corresponding Author: Sibel Ersoy Evans


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar