Mucocutaneous findings in pediatric patients with bone marrow transplantation [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(1): 8-11 | DOI: 10.4274/turkderm.90093  

Mucocutaneous findings in pediatric patients with bone marrow transplantation

Serap Aksoylar1, Can Ceylan1, Aslı Günaydın1, İlgen Ertam1, Mehmet Kantar2, Arzu Tuna1, Nazan Çetingül2, Savaş Kansoy1
1Ege University Medical Faculty, Department Of Dermatology And Venereology,ızmir,turkey
2Ege University Medical Faculty, Pediatric Oncology Section,ızmir,turkey

Background and Design: Bone marrow transplantation (BMT) is performed for many malign and non-malign diseases in pediatric patients. Cutaneous signs in transplant patients are usually encountered in the presence of underlying primary diseases or due to the intense conditioning regimens that include chemotherapy and radiotherapy protocols. In this study, it is aimed to define mucocutaneous changes in pediatric patients with BMT. Materials and Methods: A total of 44 patients, in whom BMT was planned between 2010 and 2011, were included in the study. Dermatological examinations were performed at the beginning of the study and were repeated once a week in the first month, once a month in the following 5 months; and once in every 3 months in the last 1.5 years of follow-up. Results: Forty-one patients were completed the study. The mean age of 41 patients was 9.24 years (range: 1-17 years). Of the subjects, 26 (64%) were male and 15 (36%) were female. Dermatological signs, in order of frequency, were mucositis (75.6%), xeroderma (70.7%), alopecia (46.3%), nail disorders (24.3%), inflammatory skin diseases (24.2%), aphthous stomatitis (22%), cutaneous hyperpigmentation (22%), graft versus host diseases (17.1%), infectious diseases (15.5%), and maculopapular rash (4.8%). Conclusion: Dermatological diseases can be frequently observed in BMT patients. Close monitoring of dermatological signs is important to minimize the complications of the treatment in this patient group.

Keywords: Child, skin, bone marrow transplantation


Kemik iliği transplantasyonu yapılan pediyatrik olgularda mukokutanöz bulgular

Serap Aksoylar1, Can Ceylan1, Aslı Günaydın1, İlgen Ertam1, Mehmet Kantar2, Arzu Tuna1, Nazan Çetingül2, Savaş Kansoy1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,izmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Izmir

Amaç: Kemik iliği transplantasyonu (KİT), pediyatrik hastalarda birçok malign ve malign olmayan hastalıkta kullanılmaktadır. Transplantasyon yapılan hastalarda gözlenen deri belirtileri, genellikle altta yatan primer hastalığa ya da uygulanan yoğun kemoterapi ve radyoterapi protokollerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, KİT yapılan pediyatrik olgularda mukokutanöz lezyonların tanımlanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2010-2011 yılları arasında KİT yapılması planlanan toplam 44 hasta dahil edilmiştir. Olguların ilk dermatolojik muayeneleri yapıldıktan sonra ilk ay içerisinde her hafta, takip eden 5 aylık süreçte ayda bir ve son 1,5 yılda ise her 3 ayda bir dermatolojik muayeneleri tekrarlanmıştır.
Bulgular: Kırk bir olgu çalışmayı tamamladı. Toplam 41 olgunun yaş ortalaması 9,24 (minimum=1 yaş, maksimum=17 yaş); hastaların 26’sı (%64) erkek, 15’i (%36) kadındır. Görülme sıklığı oranlarına göre dermatolojik belirtiler mukozit (%75,6), kseroderma (%70,7), alopesi (%46,3), aftöz stomatit (%22), kutanöz hiperpigmentasyon (%22), tırnak bozuklukları (%24,3), enflamatuvar deri hastalıkları (%24,2), enfeksiyöz hastalıklar (%15,5), graft versus host hastalığı (%17,1) ve makülopapüler döküntü (%4,8) şeklinde sıralanmıştır.
Sonuç: KİT hastalarında dermatolojik hastalıklar sıklıkla görülebilmektedir. Dermatolojik belirtilerin yakın takibi bu hasta grubunda tedavinin komplikasyonlarını azaltmada önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, deri, kemik iliği transplantasyonu


Serap Aksoylar, Can Ceylan, Aslı Günaydın, İlgen Ertam, Mehmet Kantar, Arzu Tuna, Nazan Çetingül, Savaş Kansoy. Mucocutaneous findings in pediatric patients with bone marrow transplantation. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(1): 8-11

Corresponding Author: İlgen Ertam, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar