Investigation of the relationship between dermoscopic features and histopathological prognostic indicators in patients with cutaneous melanoma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(3): 200-207 | DOI: 10.4274/turkderm.93764  

Investigation of the relationship between dermoscopic features and histopathological prognostic indicators in patients with cutaneous melanoma

Özlem Özbağçıvan1, Banu Lebe2, Sevgi Akarsu1, Emel Fetil1
1Department Of Dermatology, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Department Of Pathology, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Background and Design: Dermoscopy has an important role in the diagnosis of melanoma nowadays. Dermoscopic findings of melanoma had been associated with Breslow thickness and invasion status in previous studies but the relationship between dermatoscopic findings and other histopathological prognostic indicators has not been investigated until today. In this study, our aim is to investigate the relationship between dermatoscopic findings and histopathologic prognostic indicators such as Breslow thickness, invasion status, mitotic rate, lymphovascular invasion (LVI), ulceration and regression in patients who had been diagnosed with melanoma due to their clinical, dermatoscopic and histopatological findings.
Materials and Methods: Dermoscopic and histopathological findings of 47 cases of melanoma who applied to our clinic between the years 2000 and 2014 were evaluated. The relationship between the dermoscopic findings which had been reported to be observed in melanomas in previous research and the histopathologic prognostic indicators such as Breslow thickness, invasion status, mitotic rate, lymphovascular invasion, ulceration and regression were investigated.
Results: Irregular dots/globules, atypical pigment network, multifocal hypopigmentation, radial streaks and moth-eaten borders have been associated with good prognostic indicators whereas comedo like openings, regular blotch, exophytic papillary structures, dotted, glomerular, lineer irregular vessels, pink/red and blue/gray colors were associated with poor prognostic indicators. Additionally some dermatoscopic findings which are more observed in benign lesions such as multiple milia-like cysts, comedo like openings, moth-eaten borders, regular blotch, exophytic papillary structures and finger print areas have been observed in melanomas in our study.
Conclusion: Many dermoscopic findings have demonstrated statistically significant association with the histopathological prognostic indicators. Although the limited number of patients in this study with retrospective feature of our data, we think that our study may be the basis for future research due to the lack of similar studies in the literature.

Keywords: Melanoma, dermoscopy, prognostic indicators


Kutanöz melanomlu olgulardaki dermoskopik özellikler ile histopatolojik prognostik belirteçlerin ilişkisinin araştırılması

Özlem Özbağçıvan1, Banu Lebe2, Sevgi Akarsu1, Emel Fetil1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Günümüzde dermoskopi melanom tanısında önemli bir yere sahiptir. Literatürde melanomun dermoskopik bulguları daha çok Breslow kalınlığı ve invazyon durumu ile ilişkilendirilmiş olup diğer histopatolojik prognostik belirteçlerle ilişkisi araştırılmamıştır. Bu çalışmadaki amacımız klinik, dermoskopik ve histopatolojik olarak melanom tanısı almış olan olgularda Breslow kalınlığı, invazyon durumu, mitoz oranı, lenfovasküler invazyon, ülserasyon ve regresyon durumları ile dermoskopik bulgular arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmamızda 2000-2014 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran toplam 47 melanom olgusunun dermoskopik ve histopatolojik bulguları değerlendirilmiştir. Daha önceki araştırmalarda melanomlarda gözlendiği bildirilmiş olan dermoskopik bulguların varlığı ile Breslow kalınlığı, invazyon düzeyi, mitoz oranları, lenfovasküler invazyon (LVİ), ülserasyon ve regresyon durumları arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Bulgular: Araştırmamızda düzensiz nokta yapısı/globüller, atipik pigment ağı, multifokal hipopigmentasyon, ışınsal uzantılar ve güve yeniği kenar yapısı gibi dermoskopik bulguların iyi prognostik belirteçler ile birliktelik gösterdiği; komedon benzeri açıklıklar, düzenli leke, ekzofitik papiller yapılar, noktasal, glomerüler, lineer düzensiz damarlar ile pembe/kırmızı ve mavi/gri renklerin ise kötü prognostik belirteçler ile birliktelik gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca araştırmamızdaki melanomlarda, daha çok benign lezyonlarda gözlenen multipl milyum benzeri kistler, komedon benzeri açıklıklar, güve yeniği kenarlar, düzenli leke, ekzofitik papiller yapılar ve parmak izi benzeri alanlar gibi dermoskopik bulgular da gözlenmiştir.
Sonuç: Araştırmamızda birçok dermoskopik bulgunun histopatolojik prognostik belirteçler ile istatistiksel olarak anlamlı birliktelik gösterdiği belirlenmiştir. Retrospektif özellikte olan bu çalışmada olgu sayısı sınırlı olmakla birlikte, literatürde benzer bir çalışmanın olmaması nedeniyle sonuçlarımızın ileride yapılacak araştırmalar için bir basamak oluşturabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Melanom, dermoskopi, prognostik belirteçler


Özlem Özbağçıvan, Banu Lebe, Sevgi Akarsu, Emel Fetil. Investigation of the relationship between dermoscopic features and histopathological prognostic indicators in patients with cutaneous melanoma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(3): 200-207

Corresponding Author: Özlem Özbağçıvan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar