Knowledge, attitudes and behaviours of university students related to sun protection [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(3): 81-85

Knowledge, attitudes and behaviours of university students related to sun protection

Yeşim Kaymak1, Ömer Faruk Tekbaş2, Işıl Şimşek3
1Medical Health Center, Gazi University, Ankara, Turkey
2Department Of Public Health, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
3Faculty Of Vocational Education, Gazi University, Ankara, Turkey

Summary: Backgorund and Design: Epidemiologic studies have shown that sun light are the most common environmental factor responsible for the development of cutaneous melanoma, other skin cancers and many other skin diseases. Aim of this study was to investigate the knowledge, attitudes and behaviours of university students related to sun protection. MATERIALS-METHODS: The study was composed of 62 men and 117 women making a total of 179 university students. Subjects were requested to respond to a questionnarie composed of multiple response answers and fill in the blank questiones which was formed by contribution of specialists and literature. Resuts: Most common sources for knowledge about effects of UV light were TV/internet (69.8%), press (52.0%), school (34.1%), family (24.6%) and friends (22.9%), respectively. Subjects responded truly most commonly to vit D synthesis (82.7%), and least to effects on vision (15.6%) as beneficial effects of UV light. Subjects responded truely most commonly to pigmentation (84.9%) and least to allergic reactions (11.7%) as hazardous effects of UV light. Sex and age had no effect on the responses to questions related to knowledge. One hundred nineteen (66.5%) subjects declared tendency to protection against sun, 50 (27.9%) subjects used sun protective agents and 81(45.3%) avoid exposure to sun at dangerous hours (10.00-16.00). CONCLUSION: Results of this study indicate that attitudes and behaviours of university students related to sun protection were not sufficient.

Keywords: Sun protection, sun protective agents, university students


Üniversite öğrencilerinin güneşten korunma ile ilgili bilgi tutum ve davranışları

Yeşim Kaymak1, Ömer Faruk Tekbaş2, Işıl Şimşek3
1Gazi Üniversitesi Mediko Sosyal Sağlık Merkezi, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Epidemiyolojik çalışmalar, güneş ışınlarının kutanöz melanoma, diğer deri kanserleri ve birçok deri hastalığının gelişiminden sorumlu en önemli çevresel faktör olduğunu göstermektedir. Çalışmamızın amacı, üniversite öğrencilerinin güneşten korunma ve güneş koruyucular hakkında bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesidir.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza 62’si erkek, 117’si kadın olmak üzere toplam 179 üniversite öğrencisi alınmıştır. Katılımcıların literatür ve uzman görüşlerinden yararlanılarak hazırlanan, çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorulardan oluşan anket formlarını yanıtlamaları istenmiştir. BULGULAR: Ultraviyolenin (UV) etkileri ile ilgili en çok bilgi edinilen kaynaklar sırasıyla TV/internet (%69.8), yazılı basın (%52.0), okul (%34.1), aile (%24.6) ve arkadaş (%22.9) olarak belirtilmiştir. UV’nin yararlı etkilerinden en çok D vitamini sentezi (%82.7), en az görmeye katkısı (%15.6) bilinmiş olup, zararlı etkilerinden en çok güneş lekelerine yol açması (%84.9), en az bazı allerjik olaylara yol açması (%11.7) doğru işaretlenmiştir. Bilgi içeren soruların yanıtlanmasında cinsiyet ve yaş gruplarının etkisinin olmadığı saptanmıştır. Güneşten korunmaya özen gösteren 119 (%66.5) kişi olup, güneşten koruyucu krem kullanan 50 (%27.9), tehlikeli saatlerde (10.00-16.00) güneşe çıkmayan 81 (%45.3) kişi olarak belirlenmiştir. SONUÇ: Bu sonuçlar üniversite öğrencilerinin güneşten korunmaya yönelik tutum ve davranışlarının yetersiz olduğunu düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Güneşten korunma, güneş koruyucular, üniversite öğrencileri


Yeşim Kaymak, Ömer Faruk Tekbaş, Işıl Şimşek. Knowledge, attitudes and behaviours of university students related to sun protection. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(3): 81-85

Corresponding Author: Yeşim Kaymak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar