E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Non-venereal sclerosing lymphangitis of the penis: A report of two cases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(3): 98-100 | DOI: 10.4274/turkderm.00018

Non-venereal sclerosing lymphangitis of the penis: A report of two cases

Ersoy Acer1, Mustafa Karabıçak2
1Ahi Evran University Faculty of Medicine Training and Research Hospital, Department of Dermatology, Kırsehir, Turkey
2Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Urology, Izmir, Turkey

Non-venereal sclerosing lymphangitis (NVSL) is a rare disease that develops after vigorous sexual intercourse. The disease was first described in 1923 by Hoffman. The condition is observed usually in the second or third decade of life. NVSL is characterized by a rope-like hard swelling around the coronal sulcus of the penis. It is generally painless and benign and usually resolves spontaneously. Penile Mondor’s disease (PMD) must be considered in differential diagnosis. The lesion is harder and adherent to the underlying skin in PMD. Patients often have pain. Venous Doppler ultrasound is normal in NVSL but increased echogenicity and incompressible veins are observed in PMD. Here, we report two cases of NVSL. Establishing the diagnosis and knowing the course of the disease by dermatologists and urologists is very important to avoid misdiagnosis, unnecessary laboratory examinations and treatment.

Keywords: Lymphangitis, penis, sexual intercourse

Penisin non-veneryal sklerozan lenfanjiti: İki olgu sunumu

Ersoy Acer1, Mustafa Karabıçak2
1Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Kırşehir, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Non-veneryal sklerozan lenfanjit (NVSL) sert cinsel ilişki sonrası ortaya çıkan, nadir görülen bir hastalıktır. Hastalık ilk olarak 1923 yılında Hoffman tarafından tanımlanmıştır. Genellikle 2. ve 3. dekatta görülür. Penisin koronal sulkusu etrafında ip benzeri sert şişlik ile karakterizedir. Selim seyirli olup genellikle kendiliğinden geriler. Ağrı genellikle olmaz. Ayrıcı tanıda Penil Mondor hastalığı (PMH) mutlaka akla gelmelidir. PMH’de lezyon NVSL’ye göre daha serttir ve üstteki dokuya yapışıktır. Hastalarda ağrı sıklıkla olur. NVSL’de venöz Doppler ultrason normaldir ancak PMH’de artmış ekojeniteli ve sıkıştırılamayan venler izlenir. Burada NVSL tanısı konulan iki olgu sunulmaktadır. Bu hastalığın dermatoloji ve üroloji hekimleri tarafından tanınması ve seyrinin bilinmesi yanlış tanı, gereksiz tetkik ve tedaviden kaçınmak için çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Lenfanjit, penis, cinsel ilişki

Ersoy Acer, Mustafa Karabıçak. Non-venereal sclerosing lymphangitis of the penis: A report of two cases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(3): 98-100

Corresponding Author: Ersoy Acer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale