E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Quality of life in patients with Behcet's disease and Recurrent aphthous stomatitis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(4): 276-284 | DOI: 10.4274/turkderm.00868

Quality of life in patients with Behcet's disease and Recurrent aphthous stomatitis

Burcu Tuğrul Ayanoğlu1, Aysel Gürler2, Fatma Gülru Erdoğan2, Özge Gündüz2, Aslıhan Alhan3
1Aksaray State Hospital, Department of Dermatology and Venerology, Aksaray, Turkey
2Ufuk University School of Medicine, Department of Dermatology and Venerology
3Ufuk University Faculty of Arts And Sciences, Department of Statistics, Ankara, Turkey

Background and Design: Behçet’s disease (BD) is an important cause of morbidity and mortality. Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is a condition affecting oral health-related quality of life (QoL). In this study, we aimed to evaluate QoL of BD patients by using the Behçet’s disease quality of life instrument (BDQLI) and to compare the QoL of patients with BD with that of patients with RAS and healthy controls.
Materials and Methods: Forty patients with BD and 40 patients with RAS and 40 healthy subjects with similar sociodemographic characteristics were included in the study. We used the BDQLI to evaluate QoL of patients with BD and the Dermatology-specific quality of life instrument for comparison of QqL between patients with BD and RAS. 36-Item Short Form Health Survey and clinical data form were applied in all participants. The results were analyzed statistically. The power of the study was 99%.
Results: QoL of patients with BD were lower than that of healthy controls. It was observed that patients with BD had decreased physical functions, impaired perception of pain and poor general health (p<0.001, p=0.001, p=0.016, <0.001). Physical functions were decreased and perception of general heath was worse in patients with RAS compared to healthy controls (p=0.018, p=0.021). There was no difference in QoL between patients with BD and RAS (p>0.05). Female gender, relapse periods and mucocutaneous symptoms negatively affected QoL of patients with BD. Female gender and duration of the disease were found to be the main factors affecting QoL of patients with RAS.
Conclusion: Unlike the results obtained with other instruments, with BDQLI, QoL, particularly in patients with active period and female gender was found to be decreased. In this study, there was a dominance of active mucocutaneous symptoms. This may explain the effect of mucocutaneous symptoms on QoL and the fact that there was no difference in QoL between BD and RAS patients. Further studies comparing QoL of patients with BD in whom visceral involvement is also observed with those with other diseases. QoL of BD patients may be improved by paying attention on symptoms that patients have trouble and by evaluating QoL with multidisciplinary approach during routine follow up.

Keywords: Behcet's disease, Recurrent aphtous stomatitis, quality of life, Behçet’s disease quality of life instrument

Behçet ve Rekürren aftöz stomatit hastalarında yaşam kalitesi

Burcu Tuğrul Ayanoğlu1, Aysel Gürler2, Fatma Gülru Erdoğan2, Özge Gündüz2, Aslıhan Alhan3
1Aksaray Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Aksaray, Türkiye
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
3Ufuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Behçet hastalığı, yaşam kalitesini etkileyen önemli morbidite ve mortalite sebebidir. Rekürren aftöz stomatit (RAS) ise hastaların oral sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerinin bozulduğu bir patolojidir. Çalışmada, Behçet hastalarının yaşam kaliteleri hastalığa özgü bir ölçek olan Behçet Hastalığı Yaşam Kalite ölçeği (BYKÖ) değerlendirilirken; RAS hastaları ve sağlık kontrollerle yaşam kalitelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 40 Behçet hastası, 40 RAS hastası ve sosyo-demografik özellikleri yönünden benzer 40 sağlıklı birey alındı. Behçet hastalarının yaşam kalitelerini kendi arasında değerlendirme amaçlı BYKÖ, Behçet ve RAS hasta gruplarının yaşam kalitelerini karşılaştırma amaçlı Dermatolojik Yaşam Kalite indeksi uygulandı. Tüm hasta ve kontrol grubuna Kısa Form-36 ile tarafımızdan hazırlanan klinik bilgi veri formu uygulandı. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Çalışmanın gücü %99 olarak belirlendi.
Bulgular: Behçet hastalarının yaşam kaliteleri sağlıklı popülasyondan düşük bulundu. Behçet hastalarının fiziksel fonksiyon ve fiziksel fonksiyona bağlı rol kısıtlılıkları geliştirdikleri; ağrının ve sağlığın genel algılanmasında sıkıntı yaşadıkları izlendi (p<0,001, p=0,001, p=0,016 <0,001). RAS hastalarının ise sağlıklı popülasyona göre fiziksel fonksiyonlarının ve sağlık algılarının bozulduğu tespit edildi (p=0,018, p=0,021). Behçet ve RAS hastalarının yaşam kalitelerinde fark olmadığı görüldü (p>0,05). Behçet hastalarının yaşam kalitelerini, hastalığın aktif dönemde olmasının, kadın cinsiyetin ve mukokutanöz bulguların negatif yönde etkilediği görüldü. RAS hastalarının yaşam kalitelerini ise en çok kadın cinsiyet ve hastalık süresinin etkilediği izlendi.
Sonuç: BYKÖ ile diğer ölçeklerden farklı olarak özellikle aktif dönemdeki ve kadın cinsiyetteki Behçet hastalarında yaşam kalitesindeki düşüklük dikkat çekmiştir. Çalışmada aktif mukokutanöz Behçet hastalarının baskınlığı, RAS hastalarının yaşam kaliteleri ile fark olmamasını ve mukokutanöz bulguların yaşam kalitesi üzerindeki etkisini açıklayabilir. Aktif organ tutulumunun da görüldüğü, Behçet hastalarının yaşam kaliteleri, diğer hastalıklarla karşılaştırılarak ileri çalışmalarda değerlendirilebilir. Behçet hastaların rutin kontrollerinde, yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi ile sıkıntı yaşadıkları semptomlara önem verilmesi, multidisipliner yaklaşımla tedaviye yön verilmesi hastaların yaşam kalitesini olumlu yönde arttırabilir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, rekürren aftöz stomatit, yaşam kalitesi, Behçet hastalığı yaşam kalite ölçeği

Burcu Tuğrul Ayanoğlu, Aysel Gürler, Fatma Gülru Erdoğan, Özge Gündüz, Aslıhan Alhan. Quality of life in patients with Behcet's disease and Recurrent aphthous stomatitis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(4): 276-284

Corresponding Author: Burcu Tuğrul Ayanoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale