E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The Effect of Isotretinoin Administration on Anxiety and Depression Scores in Patients with Acne Vulgaris [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 29-32 | DOI: 10.4274/turkderm.01488

The Effect of Isotretinoin Administration on Anxiety and Depression Scores in Patients with Acne Vulgaris

Hatice Nur Azaklı1, Emine Derviş1, İlknur Altunay2, Sinem Gönenli3
1Haseki Education And Research Hospital, Deparment Of Dermatology, Istanbul, Turkey
2Sisli Etfal Education And Research Hospital, Deparment Of Dermatology, Istanbul, Turkey
3Sisli Etfal Education And Research Hospital, Deparment Of Psychiatry, Istanbul, Turkey

Background and Design: In this study, we aimed to determine whether isotretinoin, used in the treatment of acne vulgaris, causes depression and anxiety symptoms by evaluating its effect on depression and anxiety scale scores.
Materials and Methods: Eighty-nine acne vulgaris patients (F/M: 60/29, age range: 16-36 years), who had attended the outpatient clinic of the Department of Dermatology at Haseki Education and Research Hospital between 2007 and 2009, were enrolled in the study. The clinical severity of acne vulgaris was between grade 4 and grade 8 according to Allen-Smith Scale. All patients were unresponsive to several previously applied topical acne preparations or systemic antibiotics treatments and had indication for isotretinoin use. The Hospital Anxiety and Depression Scale was administered to all patients twice; before and at the end of 16-week treatment.
Results: There was no significant difference between pre- and post-treatment anxiety and depression frequency and scores in patients treated with isotretinoin (p>0.05).
Conclusion: The findings of the present study do not support the presence of association between isotretinoin and depression.

Keywords: Acne vulgaris, isotretinoin, anxiety, depression

Akne Vulgarisli Hastalarda İzotretinoin Kullanımının Anksiyete ve Depresyon Skorlarına Etkisi

Hatice Nur Azaklı1, Emine Derviş1, İlknur Altunay2, Sinem Gönenli3
1Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada akne vulgaris tedavisinde kullanılan izotretinoinin depresyon ve anksiyete ölçeği skorları üzerine etkisine bakarak depresyon ve anksiyete semptomlarına neden olup olmadığının saptanması amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 2007-2009 yılları arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji polikliniğine başvuran, 16-36 yaşları arasında, daha önce çeşitli topikal akne preparatlarına veya sistemik antibiyotik tedavilerine tatmin edici yanıt vermemiş, klinik şiddeti Allen-Smith Skalası’na göre grade 4 ile grade 8 arasında olan ve izotretinoin kullanımı endikasyonu konan 29’u erkek, 60’ı kadın, 89 akne vulgaris olgusu dahil edildi. Hastalara tedavi öncesinde ve 16 haftalık tedavinin bitiminde, toplam 2 kere Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği uygulandı.
Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre izotretinoin kullanan hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası anksiyete ve depresyon sıklığı ve tedavi öncesi ve tedavi sonrası anksiyete ve depresyon skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).
Sonuç: Bu çalışmadan elde ettiğimiz veriler izotretinoin ile depresyon ilişkisini desteklememektedir.

Anahtar Kelimeler: Akne vulgaris, izotretinoin, anksiyete, depresyon

Hatice Nur Azaklı, Emine Derviş, İlknur Altunay, Sinem Gönenli. The Effect of Isotretinoin Administration on Anxiety and Depression Scores in Patients with Acne Vulgaris. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 29-32

Corresponding Author: Hatice Nur Azaklı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale