E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Serum Visfatin Levels in Behcet's Disease Patients and Their Correlation with Disease Activity [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 82-86 | DOI: 10.4274/turkderm.02222

Serum Visfatin Levels in Behcet's Disease Patients and Their Correlation with Disease Activity

Cemile Tuğba Altunel1, Semih Tatlıcan2, Bilgen Oktay3, Zeliha Ulukaradağ4, Özlem Gülbahar5
1Department Of Dermatology, Akyazı Government Hospital, Sakarya
2Department Of Dermatology, Private Yaşam Hospital, Antalya
3Department Of Dermatology, Aksaray Government Hospital, Aksaray
4Department Of Dermatology, Seka Government Hospital, İzmit
5Department Of Biochemistry, Gazi University Medical Faculty, Ankara

Background and design: Behcet’s disease (BD) is a chronic inflammatory disease. Genetic susceptibility, triggering infections and environmental factors that alter innate and acquired immunity are accused in its pathogenesis. Visfatin is a novel adipocytokine which exerts proinflammatory effects. In present study, by comparing serum visfatin levels of active Behcet patients with inactive patients and healthy controls, we investigated the role of visfatin in the inflammatory process of BD.
Material and Methods: We enrolled 26 active, 26 inactive BD patients and 26 healthy controls in the study. Serum visfatin levels were analyzed by an enzyme-linked immunosorbent assay. White blood cell (WBC) count, erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP) and interleukin-6 (IL-6) levels were measured simultaneously and their correlation with visfatin levels were examined.
Results: Age and gender distributions did not differ between study groups (P=0.736 and P=1.00 respectively). Serum visfatin levels were significantly higher in active (17.80±5.70 ng/mL) and inactive patients (12.80±2.90 ng/mL) than in control group (8.90±4.20 ng/mL), (P=0.00 for both comparisons). Active BD patients had significantly higher visfatin levels when compared to inactive patients (P=0.00). In all study groups visfatin levels were positively correlated with WBC count, ESH, CRP and IL-6 levels.
Conclusion: Our results support the idea that visfatin plays a role in the inflammatory process of BD and suggests that visfatin may be a novel activity marker in BD.

Keywords: Behcet’s disease, visfatin, interleukin-6

Behçet Hastalarında Serum Visfatin Seviyeleri Ve Hastalık Aktivitesi İle İlişkisi

Cemile Tuğba Altunel1, Semih Tatlıcan2, Bilgen Oktay3, Zeliha Ulukaradağ4, Özlem Gülbahar5
1Akyazı Devlet Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Sakarya
2Özel Yaşam Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Antalya
3Aksaray Devlet Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Aksaray
4Seka Devlet Hastanesi Dermatoloji Bölümü, İzmit
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Behçet Hastalığı (BH) kronik inflamatuar bir hastalıktır. Patogenezinde genetik yatkınlık, tetikleyici enfeksiyonlar ve çevresel faktörlerin doğal ve edinsel bağışıklık sistemini etkilediği düşünülmektedir. Visfatin yeni tanımlanmış bir adipositokin olup proinflamatuar etkiler göstermektedir. Bu çalışmada aktif Behçet hastalarının serum visfatin seviyelerini inaktif hastalar ve kontrol grubu ile karşılaştırarak visfatinin BH’nın inflamatuar sürecindeki rolünü inceledik.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 26 aktif, 26 inaktif Behçet hastası ve 26 sağlıklı birey dahil edildi. Serum visfatin düzeyleri enzim-bağlı immünosorbent assay kullanılarak ölçüldü. Beyaz küre (BK) sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), C-reaktif protein (CRP) ve interlökin-6 (IL-6) değerleri eşzamanlı ölçülerek bu belirteçlerin visfatin seviyeleri ile korelasyonu değerlendirildi.
Bulgular: Yaş ve cinsiyet dağılımı açısından çalışma grupları arasında anlamlı fark yoktu (sırasıyla P=0.736 ve P=1.00). Serum visfatin sevileri aktif (17.80±5.70 ng/mL) ve inaktif hastalarda (12.80±2.90 ng/mL) kontrol grubuna (8.90±4.20 ng/mL) göre anlamlı derecede yüksekti (her iki karşılaştırma için P=0.00). Aktif Behçet hastaları inaktif hastalara göre anlamlı derecede yüksek visfatin seviyelerine sahipti (P=0.00). Tüm çalışma gruplarında visfatin seviyeleri BK sayımı, ESH, CRP ve IL-6 seviyeleri ile pozitif korelasyon gösteriyordu.
Sonuç: Bulgularımız visfatinin BH’nın inflamatuar sürecinde rol oynadığını desteklemekte ve visfatinin BH’da yeni bir aktivite belirteci olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, visfatin, interlökin-6

Cemile Tuğba Altunel, Semih Tatlıcan, Bilgen Oktay, Zeliha Ulukaradağ, Özlem Gülbahar. Serum Visfatin Levels in Behcet's Disease Patients and Their Correlation with Disease Activity. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 82-86

Corresponding Author: Cemile Tuğba Altunel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale