E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Comparison of the efficacy and safety of topical clindamycin and 5% benzoyl peroxide with nadifloxacin cream and 5% benzoyl peroxide gel in the treatment of acne vulgaris and assessment of the effects of these treatments on quality of life [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 54-59 | DOI: 10.4274/turkderm.02259

Comparison of the efficacy and safety of topical clindamycin and 5% benzoyl peroxide with nadifloxacin cream and 5% benzoyl peroxide gel in the treatment of acne vulgaris and assessment of the effects of these treatments on quality of life

Aslıhan Kırkağaç1, Zeynep Nurhan Saraçoğlu2, Ayşe Esra Koku Aksu3
1Marmaris Ozel Yucelen Hospital, Dermatology Clinic
2Eskisehir Osmangazi University, Faculty Of Medicine, Department Of Dermatology
3Istanbul Training And Research Hospital Department Of Dermatology

Background and Design: Acne vulgaris is a multifactorial chronic inflammatory disase of the pilosebaceous unit. Topical antibiotics and anti-inflammatory treatment are used for mild and moderate acne. Clindamycin is frequently used for acne treatment, altough nadifloxacin is a relatively new agent. There are few studies evaluating nadifloxacin efficacy. It's impact on quality of life has not been determined previously. In this study, it is aimed to compare the effect of these two agents, and to evaluate the effect of these treatments on quality of life. 
Materials and Methods: Eighty patients with mild-moderate acne vulgaris were divided in two groups of 40 people that had no difference in terms of age, gender and acne severity. The combination of topical clindamycin and 5% benzoyl peroxide gel twice a day was given to group 1 for 12 weeks. The combination of nadifloxacin cream and 5% benzoyl peroxide gel twice a day was given to group 2 for 12 weeks. The number of the inflammatory and non-inflammatory lesions were recorded at baseline and on weeks 2, 4, 8, 12 and side effects were recorded and evaluated. Global improvement was evaluated separately by patients and doctor after the treatment. Before and after the treatment, the quality of life of the patients were evaluated with Skindex-29. 
Results: Both treatment group regimens were significantly effective on inflammatory and non-inflammatory lesions and were well tolerated by patients in terms of side effects. It was also observed that there was statistically significant recovery after treatment in terms of clinical severity and quality of life. There was not any statistically significant difference between two treatment methods in terms of effectiveness, side effect and quality of life.
Conclusion: Nadifloxacin and 5% benzoyl peroxide combination is effective in the treatment and improvement of quality of life in acne patients.

Keywords: Acne vulgaris, clindamycin, nadifloxacin, quality of life

Akne vulgaris tedavisinde topikal klindamisin ve %5 benzoil peroksit ile nadifloksasin ve %5 benzoil peroksit kombinasyonunun tedavideki etkinliğinin ve güvenilirliğinin ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Aslıhan Kırkağaç1, Zeynep Nurhan Saraçoğlu2, Ayşe Esra Koku Aksu3
1Marmaris Özel Yücelen Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Muğla, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Akne vulgaris pilosebase ünitenin multifaktöriyel, kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Hafif-orta şiddetli aknede topikal antibiyotik ve antiinflamatuar tedavi ön plandadır. Klindamisin topikal antibiyotik olarak sık kullanılan bir ajandır, nadifloksasin ise göreceli olarak daha yeni kullanılmaya başlayan bir ajandır. Nadifloksasinin tedavi etkinliğinin karşılaştırıldığı sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Yaşam kalitesi üzerine olan etkisi ise daha önce değerlendirilmemiştir. Bu çalışmada bu iki ajanın etkisinin karşılaştırılması ve yaşam kalitesi üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi planlandı.
Gereç ve yöntemler: Hafif ve orta şiddetli akne vulgarisi olan 80 hasta, yaş, cinsiyetiyet ve akne dereceleri açısından farklılık olmayan 40’ar kişilik 2 gruba ayrıldı. Birinci grupta hastalar topikal klindamisin ve %5 benzoil peroksit kombinasyonu jel tedavisini günde 2 kez, ikinci grupta hastalar nadifloksasin krem ve %5 benzoil peroksit jel kombinasyonu tedavisini günde 2 kez olmak üzere 12 hafta süreyle kullandı. 0, 2, 4, 8 ve 12. haftalarda inflamatuar ve inflamatuar olmayan lezyonların sayısı kaydedildi, oluşan yan etkiler değerlendirildi. İyileşme hasta ve doktor için ayrı olmak üzere tedavi sonunda değerlendirildi. Tedavi öncesi ve sonrasında hastaların yaşam kalitesi dermatolojiye özel yaşam kalite ölçeği olan Skindeks-29 ile değerlendirildi. 
Bulgular: Her iki grupta da tedavinin, hem inflamatuar hem de noninflamatuar lezyonlara istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı. Hastalar tarafından iyi tolere edildi. Her iki tedavi grubunda da yaşam kalitesi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı düzelme sağlandı. İki tedavi yöntemi arasında etkinlik, yan etki ve yaşam kalitesinin düzelmesi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 
Sonuç: Nadifloksasin krem %5 benzoil peroksit kombinasyonu, klindamisin ve %5 benzoil peroksit kombinasyonu kadar tedavide ve yaşam kalitesinin düzelmesinde etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Akne vulgaris, klindamisin, nadifloksasin, yaşam kalitesi

Aslıhan Kırkağaç, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Ayşe Esra Koku Aksu. Comparison of the efficacy and safety of topical clindamycin and 5% benzoyl peroxide with nadifloxacin cream and 5% benzoyl peroxide gel in the treatment of acne vulgaris and assessment of the effects of these treatments on quality of life. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 54-59

Corresponding Author: Ayşe Esra Koku Aksu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale