E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Efficacy of Topical Anesthetics in the Treatment of Ingrown Nail [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 88-92 | DOI: 10.4274/turkderm.45.20

Efficacy of Topical Anesthetics in the Treatment of Ingrown Nail

Fatma Gülru Erdoğan, Münevver Güven, Aysel Gürler
Department Of Dermatology, Ufuk University School Of Medicine, Ankara, Turkey

Background and Design: One of the reasons for preferring conservative methods for ingrown nails is lack of local anesthesia for the painful step. Moreover, ingrown nail is a painful condition per se. It may be very difficult to intervene patients with high basal pain levels. Here, we aimed to assess the efficacy of topical anesthetics (2.5% lidocaine, 2.5% prilocaine mixture and 20% benzocaine gel) by determining basal pain level and pain during and after manipulation in patients with severe pain who applied with ingrown nail complaint.
Material and Method: In this study, we included a total of 29 patients (12 male, 17 female) who had complaint of ingrown nail and for whom nail brace treatment was planned. The patients were divided randomly into two groups regardless of the stage of ingrown nail: with lidocain-prilocain mixture application and with benzocaine gel application. Benzocaine gel was applied 10 minutes before the procedure and lidocaine-prilocaine mixture was applied under occlusion, 2 hours prior to the procedure. Pain levels were evaluated on a numerical pain rating scale before and after topical anesthesia as well as during and half an hour after the procedure in both groups.
Results: Statistical difference was not detected between the pain levels of the two groups before and after topical anesthesia and during and half an hour after the procedure. Regardless of the stage of ingrown nail, the pain levels after topical anesthesia and half an hour after procedure were found to decrease significantly compared to the levels before topical anesthesia in both groups. Pain levels of both groups increased during the procedure and were similar to the basal levels. Considering the stage of ingrown nail, while lidocaine-prilocaine mixture did not decrease pain significantly in the cases with stage 2-3, benzocaine did.
Conclusion: Due to ease of application and especially to efficacy in stage 2-3 ingrown nails, 20% benzocaine gel may help in decreasing basal pain and in applying conservative manipulations in patients with ingrown nails.

Keywords: Ingrown nails, topical anesthetics, benzocaine, lidocaine-prilocaine

Tırnak Batması Tedavisinde Topikal Anesteziklerin Etkinliği

Fatma Gülru Erdoğan, Münevver Güven, Aysel Gürler
Ufuk Üniveristesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Tırnak batmasında konservatif yöntemlerin tercih edilme nedenlerinden biri lokal anestezi gibi ağrılı bir basamağın olmamasıdır. Bununla beraber tırnak batmasının kendisi ağrılı bir durumdur. Bazal ağrı düzeyi yüksek hastalarda uygulama yapmak oldukça zor olabilmektedir. Bu çalışmada şiddetli ağrısı olan tırnak batması şikayeti ile başvuran hastalarda topikal anestezik %2,5 lidokain, %2,5 prilokain mikstürü ve %20 benzokain jelin bazal ağrı düzeyi, işlem sırası ve sonrasındaki ağrı üzerinde etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya tırnak batması şikayeti olan ve tırnak teli tedavisi planlanan 14-70 yaş aralığında 12’si erkek, 17’si kadın 29 hasta alındı. Hastalar tırnak batmasının evresinden bağımsız şekilde rastgele olarak lidokain-prilokain mikstürü ve benzokain jel uygulanan 2 gruba ayrıldı. Benzokain jel uygulamadan 10 dakika önce, lidokain-prilokain mikstürü uygulamadan 2 saat önce oklüzyonla uygulandı. Her iki grubun topikal anestezik öncesi, sonrası, işlem sırasında ve işlemden yarım saat sonraki ağrı düzeyleri sayısal ağrı ölçeğine göre değerlendirildi.
Bulgular: Her iki grubun topikal anestezik öncesi, sonrası, işlem sırası ve işlemden yarım saat sonraki ağrı değerleri arasında istatistiksel olarak fark tesbit edilmedi. Tırnak batmasının evresinden bağımsız olarak değerlendirildiğinde her iki grupta da topikal anestezik sonrası ve işlemden yarım saat sonraki ağrı değerlerinin topikal anestezik öncesi ağrı değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığı saptandı. Her iki grupta da işlem sırasında ağrı değerleri topikal anestezik öncesi bazal değerlere benzer düzeye yükseldi. Tırnak batmasının evresine göre değerlendirildiğinde evre 2 ve 3 tırnak batması olan olgularda lidokain-prilokain mikstürü bazal ağrıyı anlamlı şekilde azaltmazken benzokain kullanan grupta anlamlı azalma saptandı.
Sonuç: Uygulama kolaylığı ve özelikle evre 2-3 tırnak batmalarındaki etkinliği nedeniyle %20 benzokain jel tırnak batması olan hastalarda bazal ağrıyı hafifletmek ve konservatif uygulamaları yapmakda yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Tırnak batması, topikal anestezikler, benzokain, lidokain-prilokain

Fatma Gülru Erdoğan, Münevver Güven, Aysel Gürler. Efficacy of Topical Anesthetics in the Treatment of Ingrown Nail. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 88-92

Corresponding Author: Fatma Gülru Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale