E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Effect of psoriasis severity on inflammation parameters: Controlled study [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(3): 91-94 | DOI: 10.4274/turkderm.05025

Effect of psoriasis severity on inflammation parameters: Controlled study

Hilal Gökalp
Koç University School of Medicine, Department of Dermatology, Istanbul, Turkey

Background and design: Psoriasis is a complex and chronic disease that may be associated with systemic diseases. In this study, our aim was to show the relationship between C-reactive protein (CRP) and erythrocyte sedimentation rate (ESR) values with disease severity. Additionally, the relationship between body mass index (BMI) values and inflammation markers was investigated.
Materials and methods: Sixty-two patients with chronic plaque psoriasis and 62 patients with non-psoriasis were included in the study. Psoriasis severity was calculated using psoriasis area severity index (PASI). Psoriasis severity was assessed in relation to BMI, serum CRP and ESR values. In addition, psoriasis patient data were compared with control group data.
Results: Of the 62 psoriasis patients included in the study, 31 (50%) were female and 31 (50%) were male. The ages of the patients ranged from 18 to 69 years and the mean age was 41.74 ± 13.96. The mean PASI score was determined to be 15.86 ± 8.95. CRP, ESR and BMI values were higher in psoriasis patients than control group (p <0.05). In addition, CRP and BMI values were significantly increased as psoriasis severity increased (p <0.05). However, there was no relationship between ESR and psoriasis severity (p = 0.82).
Conclusion: CRP value can be used as an objective parameter for evaluating chronic inflammation in psoriasis patients.

Keywords: Psoriasis, acute phase reactants, C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, body mass index

Psoriazis şiddetinin enflamasyon parametreleri üzerine etkisi: Kontrollü çalışma

Hilal Gökalp
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Psoriazis, sistemik hastalıklarla birliktelik gösterebilen kompleks kronik bir hastalıktır. Bu çalışmada enflamasyon belirteçleri olan C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimantasyon hızı (ESH) değerlerinin hastalık şiddeti ile ilişkisini göstermek amaçlandı. Ayrıca vücut kitle indeksi (VKİ) değerlerinin enflamasyon belirteçleri ile olan ilişkisi araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kronik plak psoriazisi olan 62 hasta ve psoriazis dışı neden ile başvuran 62 kontrol hastası dahil edildi. Psoriazis şiddeti psoriazis alan şiddet indeksi (PAŞİ) kullanılarak hesaplandı. Psoriazis şiddetinin VKİ, serum CRP ve ESH değerleri ile ilişkisi değerlendirildi. Ayrıca psoriazis hasta verileri kontrol grubu verileri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 62 hastanın 31’i (%50) kadın iken, 31’i (%50) erkekti. Hastaların yaşları 18-69 arasında olup, yaş ortalaması 41,74±13,96 olarak belirlendi. Ortalama PAŞİ skoru ise 15,86±8,95 olarak belirlendi. Psoriazis hastalarında, kontrol grubuna göre CRP, ESH ve VKİ değerleri istatistiksel olarak daha yüksek saptandı (p<0,05). Ayrıca CRP ve VKİ değerlerinin psoriazis şiddeti arttıkça anlamlı oranda arttığı gözlendi (p<0,05). Ancak ESH ile psoriazis şiddeti arasında bir ilişki saptanmadı (p=0,82).
Sonuç: Psoriazis hastalarında CRP değeri kronik enflamasyonun değerlendirilmesinde objektif bir parametre olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, akut faz reaktanları, C-reaktif protein, eritrosit sedimantasyon hızı, vücut kitle indeksi

Hilal Gökalp. Effect of psoriasis severity on inflammation parameters: Controlled study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(3): 91-94

Corresponding Author: Hilal Gökalp, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale