E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The prevalance of acne vulgaris in primary schools in the city center of Sivas [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 202-205

The prevalance of acne vulgaris in primary schools in the city center of Sivas

Ahmet Güldü1, Melih Akyol1, Sedat Özçelik1, Mehmet Marufihah1, Murat Polat2

Background and design: Acne vulgaris is one of the most common skin diseases. Acne is usually considered a disorder of adolescence. A number of studies have examined the prevalance of acne in adolescent population, however, there are few studies in the literature concerning the epidemiology of acne vulgaris, especially early stages of puberty. The aim of this study was to assess the prevalance and severity of acne vulgaris in primary school children in Sivas.
Methods: One thousand eight hundred ninety two children were examined for facial acne. The severity of acne vulgaris has been defined as mild, moderate, and severe. The prevalance of acne vulgaris was analysed statistically. Results: We found that the prevalance of acne vulgaris in primary school children was 16.7%. Acne was present in 13.4% of males and 20.2% of females. The majority of children with acne vulgaris (94.94%) were aware from their acnes. Conclusion: It should be taken into consideration age, gender, environmental factors, and socioeconomic factors
in the evaluation of acne vulgaris in primary school chidren.

Keywords: Acne vulgaris, prevalance, childhood.

Sivas il merkezindeki ilköğretim okullarında akne vulgaris prevalansı

Ahmet Güldü1, Melih Akyol1, Sedat Özçelik1, Mehmet Marufihah1, Murat Polat2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Bursa SSK Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Akne vulgaris en sık deri hastalıklarından biridir. Akne genellikle adelosan dönemin bir hastalığı olarak düşünülür. Adelosan dönemde akne prevalansını değerlendiren çok sayıda çalışma vardır, oysa özellikle puberte öncesi dönemde akne vulgaris epidemiyolojisine ait literatürde birkaç çalışma vardır. bu çalışmanın amacı Sivas' da ilköğretim çağındaki çocuklarda akne vulgaris prevalansını ve şiddetini belirlemekti. Bin sekiz yüz doksan iki öğrenci fasyal akne yönünden muayene edildi. Akne şiddeti hafif, orta ve şiddetli olarak tanımlandı. Akne vulgaris prevalansı istatistiksel olarak analiz edildi. ilköğretim çağı çocuklarında akne vulgaris prevalansı %16.7 olarak bulundu. Akne erkeklerin %13.4' ünde, kızların ise %20.2' sinde tespit edildi. akne vulgarisli çocukların çoğu (%94.94) aknesinin farkındaydı. İlköğretim çağı çocuklarında akne vulgarisin değerlendirilmesinde yaş, cinsiyet, çevresel ve sosyoekonomik faktörler göz önüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akne vulgaris, prevalans, çocukluk çağı

Ahmet Güldü, Melih Akyol, Sedat Özçelik, Mehmet Marufihah, Murat Polat. The prevalance of acne vulgaris in primary schools in the city center of Sivas. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 202-205
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale