E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Dermatology Life Quality Index scores in lichen planus: Comparison of psoriasis and healthy controls [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(4): 127-130

Dermatology Life Quality Index scores in lichen planus: Comparison of psoriasis and healthy controls

Didem Didar Balcı1, Tacettin İnandı2
1Department Of Dermatology, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
2Department Of Public Health, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey

Summary
Background and Design: Skin diseases affect physical and social activities and psychological status. The aim of this study was to investigate the Dermatology Life Quality Index (DLQI) scores in patients with lichen planus and compared with that in psoriasis patients and healthy controls.
MATERIAL-METHOD: Thirty consecutive patients with lichen planus, 30 with psoriasis vulgaris attending our dermatology outpatient clinic and 30 sex- and age-matched healthy controls completed the DLQI.
RESULTS: Total DLQI scores of patients with lichen planus (9.60±7.32) and psoriasis (9.50±6.10) were comparable (p>0.05) and significantly higher than that of healthy controls (0.67±0.80) (p<0.001). No significant difference were detected between the subscale scores in patients with lichen planus and psoriasis (p>0.05). Lichen planus patients with oral involvement demonstrated higher mean DLQI score than that of lichen planus patients without oral involvement (13.27±8.05 vs. 7.47±6.11, p=0.034).
CONCLUSION: The quality of life (QoL) of patients with lichen planus is impaired as much as that of psoriasis. The DLQI questionnaire is a reliable and valid instrument for assessing the QoL in patients with lichen planus.

Keywords: Lichen planus, psoriasis, quality of life

Liken planusta Dermatoloji Yaşam Kalite İndeks skorları: Psoriyazis ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması

Didem Didar Balcı1, Tacettin İnandı2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Hatay

AMAÇ: Deri hastalıkları fiziksel ve sosyal aktiviteler ile psikolojik durumu etkiler. Bu çalışmanın amacı liken planuslu hastaların Dermatoloji Yaşam Kalite İndeksi (DYKİ) skorlarını belirlemek, bu skorları psoriyazisli hastalarla ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırmaktı.
GEREÇ-YÖNTEM: Otuz ardışık liken planuslu hasta, 30 psoriyazis vulgarisli hasta ve 30 yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş sağlıklı kontrol DYKİ’i doldurdu.
BULGULAR: Liken planuslu hastaların toplam DYKİ skorları (9.60±7.32) psoriasisli hastaların toplam DYKİ skorları (9.50±6.10) ile benzer (p>0.05), kontrollerinkinden (0.67±0.80) anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). Alt grup skorları açısından liken planus ve psoriyazis hastaları arasında istatistiksel fark saptanmadı (p>0.05). Oral tutulumu olan liken planuslu hastaların ortalama toplam DYKİ skoru (13.27±8.05) oral tutulumu olmayan liken planuslu hastaların ortalama toplam DYKİ skoru (7.47±6.11)’ndan istatistiksel olarak daha yüksek değer gösterdi (p=0.034).
SONUÇ: Liken planuslu hastaların yaşam kalitesi psoriyazisli hastalar kadar etkilenmiştir. DYKİ liken planuslu hastaların yaşam kalitesini değerlendirmede güvenilir ve geçerli bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler: Liken planus, psoriyazis, yaşam kalitesi

Didem Didar Balcı, Tacettin İnandı. Dermatology Life Quality Index scores in lichen planus: Comparison of psoriasis and healthy controls. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(4): 127-130

Corresponding Author: Didem Didar Balcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale