E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Treatment algorithms for special cases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 80-85 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.10476

Treatment algorithms for special cases

Emel Bülbül Başkan
Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Bursa, Turkey

Treatment of psoriasis differs in special cases such as in women who wish to become pregnant, during pregnancy and lactation, in pediatric and geriatric populations, in the presence of obesity or chronic viral diseases, and during the COVID-19 pandemic. Due to their well-known teratogenic effect, neither topical nor systemic use of retinoids is recommended in any period of pregnancy and lactation. Literature data on treatment approaches in psoriasis in children is less than in adults, and safety data usually relate to short-term use. There is a multifactorial relationship between psoriasis and obesity; response to treatment is lower in obese patients with a body mass index greater than 30. It should be noted that the elderly have comorbidities and concomitant drug use, which increases the likelihood of side effects and drug interactions of psoriasis medications. In the presence of a viral disease, many agents used in the treatment of psoriasis carry the risk of exacerbating the infection due to their immunosuppressive properties. In such a case, the option that can be considered apart from topical therapies is narrowband phototherapy. It was observed during the COVID-19 pandemic that there had been no increase in the risk of infection-related mortality and morbidity solely due to biological therapy.

Keywords: Psoriasis, treatment, pregnancy, children, COVID-19

Özel durumlarda tedavi algoritmaları

Emel Bülbül Başkan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Bursa

Psoriasis tedavisi gebe kalmak isteyen kadınlarda, gebelikte, laktasyonda, pediatrik ve geriatrik popülasyonda, obesite ya da kronik viral hastalık varlığında ve COVID-19 pandemisi sırasında özellik arz eder teratojenik etkisi iyi bilinen retinoidlerin gerek topikal gerekse sistemik kullanımı gebeliğin hiçbir döneminde ve laktasyon döneminde önerilmez. Çocuk psoriasis olgularında tedavi yaklaşımlarına yönelik literatür verileri yetişkinlere nazaran daha azdır ve güvenlik verileri sıklıkla kısa dönem kullanımına aittir. Psoriasis ile obezite arasında multifaktöriyel bir ilişki vardır ve vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olan obez hastalarda tedaviye yanıt daha düşüktür. Yaşlıların aynı anda birden çok hastalığı ve ilaç kullanımı olduğu ve bunun da psoriasis ilaçlarının yan etkilerinin ve ilaç etkileşimlerinin görülme olasılığını artıracağı unutulmamalıdır. Kronik viral hastalık varlığında psoriasis tedavisinde kullanılan birçok ajanın immün baskılayıcı özelliğinden dolayı enfeksiyonu alevlendirme riski bulunur. Bu durumda topikal tedaviler dışında en çok tercih edilebilecek tedavi dar bant fototerapisidir. COVID-19 pandemisi sırasında psoriasis hastaların özellikle biyolojik tedaviden ötürü enfeksiyon ilişkili mortalite ve morbidite riskinde artış olmadığını gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, tedavi, gebelik, çocuk, COVID-19

Emel Bülbül Başkan. Treatment algorithms for special cases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 80-85

Corresponding Author: Emel Bülbül Başkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale