E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 103-108

Deri tüberkülozu: 64 olgunun retrospektif değerlendirmesi

Can Baykal1
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Deri tüberkülozu, gelişmiş ülkelerde önemli ölçüde azalmış olmakla birlikte, özellikle Asya ve Afrika ülkelerinde günümüze değin görülmeyi sürdürmüştür. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Türkiye' nin çeşitli bölgelerinden deri tüberkülozu olgu serileri bildirilmiştir. Skrofuloderma, lupus vulgaris ve tüberkülozis verrükoza kutis en sık görülen deri tüberkülozu tipleri olarak dikkate çekmekte ve hastalık coğrafi bölgelere göre farklı klinik özellikler gösterebilmektedir. Çalışmamızda, 1998-2000 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji anabilim Dalı' nda deri tüberkülozu tanısı konulan 64 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalığın epidermiyolojik ve bazı klinik özellikleri incelendi. Çalışma süresinin sonuna doğru deri tüberkülozunda bir azalma eğilimi olduğu dikkat çekti. Lupus vulgaris diğer tiplere göre oldukça sık (%79,8) görülürken, sklofuloderma ikinci sırada (%15,6) yer aldı, tüberkülozis verrükoza kutis ise oldukça seyrek bulundu (%4,6). Çalışma grubunda lupus vulgaris en sık yanakta, sklofuloderma ise en sık boyunda yerleşmişti.


Can Baykal. Deri tüberkülozu: 64 olgunun retrospektif değerlendirmesi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 103-108
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale