E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Bullous pemphigoid in Erzurum: A 10 year retrospective study [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 66-69 | DOI: 10.4274/turkderm.12144

Bullous pemphigoid in Erzurum: A 10 year retrospective study

Okan Kızılyel1, Ömer Faruk Elmas1, Handan Bilen1, Mahmut Sami Metin2, Necmettin Akdeniz3, Betül Gündoğdu4, Mustafa Atasoy5
1Ataturk University, Faculty Of Medicine, Dermatology Department, Erzurum
2Afşin Devlet Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
3Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Ataturk University, Faculty Of Medicine, Medical Pathology Department, Erzurum
5Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Kayseri, Türkiye

Background and Design: Bullous pemphigoid is a rare autoimmune blistering disease. Aim of the study is to reveal the epidemiology and clinical, laboratory, and radiological features of patients in Erzurum with bullous pemphigoid and to evaluate the association of bullous pemphigoid with comorbid diseases.
Methods and Methods: Medical records of 38 patients diagnosed with bullous pemphigoid after biopsy and hospitalized in our clinic between 2003 and 2013 were retrospectively studied.
Results: Fifteen (39.5%) of the 38 patients were male, and 23 (60.5%) were female. The mean age at the time of diagnosis was 62.4 ± 21 years. Analyses of the results of direct immunofluorescence showed that the most common findings were the presence of IgG and C3 (42.1%). The average time since the first presentation until diagnosis was 72.7 ± 104.3 days. The mean of the initial dose of corticosteroid was 54.7 ± 26.01 mg/day. The mean of hospitalization for bullous pemphigoid was 22.6 ± 23.5 days.
Conclusions: We did not detect any malignancy or comorbid diseases associated with bullous pemphigoid. However, eosinophilia was detected. Routine laboratory and radiological investigations are not necessary to detect malignancy in patients with bullous pemphigoid.

Keywords: Bullous pemphigoid, epidemiology, clinical, treatment

Erzurum’da büllöz pemfigoid: 10 yıllık retrospektif çalışma

Okan Kızılyel1, Ömer Faruk Elmas1, Handan Bilen1, Mahmut Sami Metin2, Necmettin Akdeniz3, Betül Gündoğdu4, Mustafa Atasoy5
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum
2Afşin Devlet Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
3Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Erzurum
5Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Kayseri, Türkiye

Giriş ve Amaç: Erzurum'daki büllöz pemfigoidli hastaların epidemiyolojik, klinik, laboratuvar ve radyolojik özelliklerini ve büllöz pemfigoidli hastaların komorbit hastalıklar ile ilişkisini ortaya koymak.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, 2003 ile 2013 yılları arasında biyopsi ile tanı konulan ve kliniğimizde yatırılarak takip edilen 38 büllöz pemgigoidli hastanın hastane kayıtları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hastaların 15 (%39,5)’i erkek ve 23 (%60,5)’ü kadındı. Tanı konulduğu zaman hastaların yaş ortalaması 62.4 ± 21(yaş aralığı: 1–93). Direk immün floresan çalışmaları sonucunda en sık tutulum IgG ve C3 birlikteliğiydi. Hastalarda ilk şikâyetlerinin başlaması ile tanı konulması arasında geçen sürenin ortalaması 72,7 ± 104,3 gündü. Tedavide başlangıç steroid dozu 54,7 ± 26.01 mg/gün idi. Büllöz pemfigoid için hastanede kalış süresi ortama 22,6 ± 23,5 gündü.
Sonuç: Büllöz pemfigoid ile malignite ve komorbit hastalıkların ilişkilisi tespit edilemedi. Buna karşın eozinofili tespit edildi. Büllöz pemfigoid hastalarında malignite tespiti için rutin laboratuvar ve radyolojik incelemeler gerekli değildir.

Anahtar Kelimeler: Büllöz pemfigoid, epidemiyoloji, klinik, tedavi

Okan Kızılyel, Ömer Faruk Elmas, Handan Bilen, Mahmut Sami Metin, Necmettin Akdeniz, Betül Gündoğdu, Mustafa Atasoy. Bullous pemphigoid in Erzurum: A 10 year retrospective study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 66-69

Corresponding Author: Mahmut Sami Metin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale