E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The etiological evaluation of our patients with chronic urticaria [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 13-16 | DOI: 10.4274/turkderm.13334

The etiological evaluation of our patients with chronic urticaria

Sakine Işık, Zeynep Arıkan Ayyıldız, Şule Çağlayan Sözmen, Fatih Fırıncı, Pınar Uysal, Özkan Karaman, Nevin Uzuner
Dokuz Eylul University, Departments Of Pediatrics, Division Of Pediatric Allergy And Immunology,ızmir, Turkey

Background: The etiologies of chronic urticaria (CU) in childhood remains incompletely understood because of limited data in children. In this study, we aimed to examine possible etiologies of CU in children.
Methods: Medical records of the 67 children who attended our clinic and were diagnosed with CU between January 2001 and July 2012 were analysed retrospectively. We investigated etiological causes of patients with chronic urticaria, such as otoimmune disorders, malignancies and enfections. Data were presented as mean ± standard deviation (SD) and percent (%). The comparisons between two groups were conducted using the Mann-Whitney U method. p < 0.05 was considered statistically significant.
Results: Sixty-seven children who met the criteria for CU were recruited to study. Male/female ratio was 0,5 and mean age of symptoms onset were 10,2 ± 4,6 ( Range 1-17 / year). In 7% of the patients, ANA titers were over 1/100. None of this patients had clinical features of rheumatological disease. Thyroid otoantibodies were positive in 13,7% of the subjects and all of them diagnosed as thyroiditis and received L-thyroxine treatment. Autologous serum skin test was positive in 42,8 % of the subjects (n: 28).
Conclusion: In children, infections and foods did not appear to be important causative factors for CU. As in adult, the etiology of CU in children is mainly related to autoreactive processes. This result is similar to previous studies done in Turkısh children with CU.

Keywords: Autologous serum test, antinuclear antibody, thyroditis

Kronik ürtikerli olgularımızın etyolojik değerlendirmesi

Sakine Işık, Zeynep Arıkan Ayyıldız, Şule Çağlayan Sözmen, Fatih Fırıncı, Pınar Uysal, Özkan Karaman, Nevin Uzuner
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Alerji-immunoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Çocukluk çağında sınırlı veri nedeniyle kronik ürtiker (KÜ) etyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmada kronik ürtiker tanılı çocuklarda muhtemel etyolojik nedenlerin değerlendirilmesini amaçladık.
Metod: Ocak 2011 ile temmuz 2012 tarihleri arasında KÜ tanısı ile kliniğimizde izlenen 18 yaş altı 67 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Kronik ürtiker tanılı hastalarda otoimmun hastalıklar, maligniteler, enfeksiyonlar gibi etyolojik faktörler araştırıldı. Veriler ortalama ± standart sapma ( SD) ve yüzde (%) olarak belirtildi. İki grup karşılaştırması Mann Whitney U metodu kullanılarak yapıldı. P <0.05 olması istatiksel açıdan anlamlı kabul edildi.
Bulgular: KÜ tanısı olan 67 hasta çalışmaya alındı. Erkek/kız oranı: 22/45, ortalama semptom başlangıç yaşı 10,2 ± 4,6 (1-17 ) yıl idi. Hastaların %7’sinde ANA titresi >1/100 saptanmış olup bu hastaların hiçbirinde romatolojik hastalığa ait klinik özellik belirtilmediği öğrenildi. Hastaların %13,7’sinde tiroid otoantikor pozitifliği olup, hepsine tiroidit tanısı konulduğu ve L-Tiroxin tedavisi başlandığı görüldü. Otolog serum deri testi hastaların %48,2 (n: 28) ‘sinde pozitif olarak saptandı.
Sonuç: Çocuklarda enfeksiyonlar ve besinler önemli birer KÜ nedeni gibi görünmemektedir. Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da KÜ etyolojisinde otoreaktif süreçler önemli bir yer tutmaktadır. Bu sonuçlar daha önce KÜ tanılı Türk çocuklarda yapılan çalışmalar ile benzer özelliktedir.

Anahtar Kelimeler: Otolog serum testi, antinükleer antikor, tiroidit

Sakine Işık, Zeynep Arıkan Ayyıldız, Şule Çağlayan Sözmen, Fatih Fırıncı, Pınar Uysal, Özkan Karaman, Nevin Uzuner. The etiological evaluation of our patients with chronic urticaria. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 13-16

Corresponding Author: Sakine Işık, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale