E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Future Therapies of Psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 56-59

Future Therapies of Psoriasis

Nilgün Atakan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkey

For many years psoriasis was thought to be an epidermal disorder resulting from uncontrolled hyperproliferation of keratinocytes. After the discovery of T cell targeted immunosuppressive agents improving psoriasis, it has been considered as a T cell mediated autoimmune disease. Systemic agents including methotrexate, tretinoin, cyclosporin have been used to treat psoriasis for over 30 years. The understanding of psoriasis as a T-cell.mediated disease has led to the development of biologic agents which target key molecules in the pathologic process.These new agents named biologicals appear to be safer than the agents in traditional therapies. Because they are so new and their long term safety is not established well; scientists are exploring several new therapeutic targets. Several new molecules such as angiogenesis inhibitors, immunomodulatory compounds, intracellular messenger targets, anti-inflammatory molecules, anti-integrins can be possible future treatment agent of psoriasis.

Keywords: Psoriasis, treatment, future treatment

Psoriasiste Gelecek Tedaviler

Nilgün Atakan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Psoriasis uzun yıllar keratinositlerin aşırı ve kontrolsüz proliferasyonu ile ortaya çıkan epidermal bir hastalık olarak düşünülmüştür. T hücrelerini hedef alan immünsüpresif ajanların bulunması ve bunların psoriasiste etkili olması sonrasında T hücre yönetimli otoimmün bir hastalık olduğu kabul edilmiştir. Hastalığın tedavisinde yaklaşık 30 yıldır metotreksat, tretinoin, siklosporin gibi sistemik ajanlar kullanılmaktadır. Psoriasisin T hücre yönetimli bir hastalık olduğunun anlaşılması, patolojik süreçte anahtar molekülleri hedef alan biyolojik ajanların geliştirilmesini sağlamıştır. Biyolojikler olarak bilinen bu yeni ajanlar klasik tedavi ajanlarından daha güvenli görülmektedirler. Ancak tedavide yeni olmaları ve uzun dönem güvenilirlikleri tam olarak kanıtlanamadığı için araştırmacılar yeni tedavi hedefleri belirlemeye çalışmaktadırlar. Anjiogenez inhibitörleri, immünmodülatör bileşikler, hücre içi ileti molekülleri, antiinflamatuvar moleküller ve antiintegrin gibi yeni moleküller gelecekte psoriasis için muhtemel tedavi ajanları olabilirler.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, tedavi, gelecek tedavi

Nilgün Atakan. Future Therapies of Psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 56-59

Corresponding Author: Nilgün Atakan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale