E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Discrete Papular Mucinosis-A Rare Subtype of Lichen Myxoedematosus [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 104-106 | DOI: 10.4274/turkderm.45.24

Discrete Papular Mucinosis-A Rare Subtype of Lichen Myxoedematosus

Havva Kaya Akış1, Fatma Eskioğlu1, Evrim Öztürk2
1Department Of Dermatology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education And Training Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Pathology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education And Training Hospital, Ankara, Turkey

Lichen myxoedematosus (synonym, papular mucinosis) is an uncommon, chronic, idiopathic disorder characterized by lichenoid papules, nodules and/or plaques due to dermal mucin deposition and a variable degree of fibrosis in the absence of thyroid dysfunction. Actually, lichen myxoedematosus includes two clinicopathologic subsets: a generalized papular and
sclerodermoid form (also called scleromyxedema) with a monoclonal gammopathy and systemic, even lethal, manifestations and a localized papular form with non-disabling course. Discrete papular mucinosis is a rare subtype of the localized form and can be associated with hepatitis C virus and human immunodeficiency virus (HIV) infection. Only 12 cases unrelated to HCV or HIV infection have been described in the literature to date. Herein, we report a 64-year-old woman who presented with asymptomatic, flat, flesh-coloured papules on her neck, upper trunk and proximal extremities. A skin biopsy from a papule on her neck demonstrated dermal mucin deposition after alcian blue staining. The number of fibroblasts was increased. Laboratory studies revealed normal thyroid function tests. Serum protein electrophoresis did not show any evidence of
a monoclonal gammopathy. Serology tests for HCV and HIV were negative.

Keywords: Papular mucinosis, scleromyxedema

"Diskret" Papüler Müsinoz: Liken Miksödematozun Nadir Bir Subtipi

Havva Kaya Akış1, Fatma Eskioğlu1, Evrim Öztürk2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Ankara
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Liken miksödematoz (papüler müsinoz) tiroid hastalığı olmaksızın dermal müsin birikimi ve fibrozise bağlı olarak gelişen likenoid papül, nodül ve/veya plaklar ile karakterize sık görülmeyen, kronik, idiyopatik bir hastalıktır.Liken miksödematoz klinikopatolojik olarak iki subgrup içerir: monoklonal gammopati ile beraber sistemik, hatta letal bulguları olan generalize papüler ve sklerodermoid form (skleromiksödem de denir) ve daha selim prognozlu lokalize papüler form."Discrete" papüler müsinoz, Hepatit C virüs (HCV) ve insan immünyetmezlik virüs (HIV) infeksiyonu ile ilişkili olabilen lokalize formun nadir bir subtipidir.Bugüne kadar literatürde HCV veya HIV infeksiyonu ile ilişkisi olmayan sadece 12 olgu bildirimi vardır. Burada vücu-dunda çok sayıda, asemptomatik, deri renginde papülleri olan, histopatolojik incelemede dermal müsin birikimi tespit edilen, tiroid hastalığı ve monoklonal gammopati saptanmayan, viral belirleyicileri negatif olan 64 yaşında kadın hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Papüler müsinoz, skleromiksödem

Havva Kaya Akış, Fatma Eskioğlu, Evrim Öztürk. Discrete Papular Mucinosis-A Rare Subtype of Lichen Myxoedematosus. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 104-106

Corresponding Author: Havva Kaya Akış, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale