E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Comparison of Anxiety Levels in Patients with Hyperhidrosis and Healthy Subjects [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 51-53

Comparison of Anxiety Levels in Patients with Hyperhidrosis and Healthy Subjects

Şemsettin Karaca1, H. Murat Emül2, Mustafa Kulaç1, Ömer Özbulut2, Özkan Güler2
1Department Of Dermatology, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department Of Psychiatry, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

Background and Design: Essential hyperhidrosis is a disorder without obvious etiology. At the same time, hyperhidrosis is a disease with considerable psychological features. Although it is particularly an important part of social anxiety, psychiatric approaches are limited. In this study, we aimed to compare the scores of social phobia, anxiety and avoidance levels and state and trait anxiety points of essential hyperhidrosis with healthy individuals. MATERIALS-METHODS: The scores of social phobia, anxiety and avoidance of 26 patients with essential hyperhidrosis and 22 healthy individuals were measured.
RESULTS: The patient group and control group are consisted of 26 (M/F: 11/15) and 22 (M/F: 11/11) individuals, respectively. In patient group Liebowitz social phobia scores, anxiety and avoidance levels were being changed with between 24–74 (47.1±11.5) and 24–80 (44.1±11.5) points, respectively. In control group the points were between 26–66 (43.0±13.4) and 26–83 (41.5±13.3). State and trait anxiety points were 23–58 (39.7±7.1) and 42-59 (49.6±4.5) in patient group, 21–66 (36.2±11.3) and 29–71
(43.3 ± 10.5) in control group, respectively. CONCLUSION: Trait anxiety levels were statistically higher in hyperhidrosis group than healthy controls. So we should suggest that hyperhidrosis is a dermatologic disease with psychological features.

Keywords: Essential hyperhidrosis, social anxiety, psychodermatology, anxiety

Hiperhidrozlu Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Sağlıklılarla Karşılaştırılması

Şemsettin Karaca1, H. Murat Emül2, Mustafa Kulaç1, Ömer Özbulut2, Özkan Güler2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

AMAÇ: Esansiyel hiperhidroz kesin etyolojisi bilinmeyen aşırı terleme bozukluğudur. Aynı zamanda psikiyatrik yönü önemli bir hastalıktır. Özellikle sosyal anksiyete bozukluğunun önemli bir parçası olmasına karşın psikiyatrik yaklaşımlar sınırlıdır. Çalışmamızda esansiyel hiperhidrozlu olguların sosyal fobik kaygı ve kaçınma düzeyleri ile durumluk ve sürekli kaygı derecelerinin sağlıklı kontrol bireylerle karşılaştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: Yirmi altı esansiyel hiperhidrozlu ve 22 kontrol grubunda sosyal ortamlarda fobik kaygı ve kaçınma düzeyleri ile durumluk ve süreklilik kaygı dereceleri ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır.. BULGULAR: Hastalar 26 (E/K: 11/15) ve kontrol grubu ise 22 (E/K: 11/11) kişiden oluşmaktadır. Hasta grubunda Liebowitz sosyal fobi ölçeği, kaygı düzeyleri 24–74 (47.1±11.5) arasında ve kaçınma düzeyleri 24–80 (44.1±11.5) puan arasında değişmekteyken kontrol grubunda sırasıyla 26–66 (43.0±13.4) ve 26–83 (41.5±13.3) puan arasında saptandı. Hasta grubunda durumluk kaygı puanı 23–58 (39.7±7.1) arasında, süreklilik kaygı puanı 42-59 (49.6±4.5) arasında, kontrol grubunda ise sırasıyla 21–66 (36.2±11.3) ve 29–71 (43.3 ± 10.5) puanlar arasında bulunmuştur.
SONUÇ: Kişinin içinde bulunduğu koşullardan bağımsız olarak kendini nasıl hissettiğini ölçen sürekli kaygı düzeyi hiperhidrozlu grupta sağlıklı gruba göre anlamlı yüksek saptanmıştır. Bu sonuç bize esansiyel hiperhidrozun psikolojik yanları olan dermatolojik bir hastalık olabileceği izlenimini vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Esansiyel hiperhidroz, sosyal kaygı, psikodermatoloji, anksiyete

Şemsettin Karaca, H. Murat Emül, Mustafa Kulaç, Ömer Özbulut, Özkan Güler. Comparison of Anxiety Levels in Patients with Hyperhidrosis and Healthy Subjects. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 51-53

Corresponding Author: Şemsettin Karaca, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale