E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Etiopathogenesis of Psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 18-22

Etiopathogenesis of Psoriasis

Tülin Ergun
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

Psoriasis is a common chronic inflammatory disease affecting the skin, joints and also having association with metabolic syndrome and coronary artery disease. Although recent progress has helped in elucidating the immunologic pathways and genetic basis of the disease, the etiology remains unknown. This review focuses on the role of cells involved in pathogenesis; T-lymphocytes, dendritic cell subgroups, macrophages, neutrophils, mast cells and keratinocytes and summarizes the immunopathogenesis.

Keywords: Psoriasis, immunopathogenesis, IL 12/231

Psoriasisin Etyopatogenezi

Tülin Ergun
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Psoriasis sık görülen, deri ve eklemleri tutan kronik enflamatuar bir hastalıktır. Metabolik sendrom ve kardiovasküler hastalık riskini arttırmaktadır. Son yıllarda hastalığın oluşumuna neden olan immünolojik yolaklar ve genetik faktörlerin giderek daha iyi anlaşılmasına karşın etyoloji belirsizliğini korumaktadır. Bu derlemede hastalığın patogenezinde etkin olan hücrelerden T-lenfosit, dendritik hücre, nötrofil, makrofaj, mast hücresi ve keratinositlerin rolü tartışılarak immünpatogenez özetlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, immünopatogenez, IL 12/23

Tülin Ergun. Etiopathogenesis of Psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 18-22

Corresponding Author: Tülin Ergun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale