E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Surgical correction of primary cicatricial alopecia: Experience with nine patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(3): 85-90 | DOI: 10.4274/turkderm.20270

Surgical correction of primary cicatricial alopecia: Experience with nine patients

Ekrem Civaş1, Andaç Aykan2, Berna Aksoy3, Muhitdin Eski2
1Dermatology Specialist, Private Practice, Civas Clinic, Ankara, Turkey
2Gulhane Education and Research Hospital, Clinic of Plastic and Reconstructive Surgery, Ankara, Turkey
3Bahcesehir University, Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Istanbul, Turkey; VM Medicalpark Hospital, Dermatology Clinic, Kocaeli, Turkey

Background and Design: Primary excision and hair transplantation are infrequently used to treat stable primary cicatricial alopecia (PCA). Follicular unit extraction (FUE) method has gained popularity in recent years. In this study, we aimed to investigate long term results and effectiveness of hair transplantation in the treatment of PCA.
Materials & Methods: In this study, 9 patients with stable (at least for a year) and histopathologically proven PCA who were treated with FUE hair transplantation between 2011-2014 were evaluated retrospectively. Medical archive data was used to retrieve treatment details and results of treatment. The satisfaction rate of patients were evaluated by five point Likert scale.
Results: Nine patients with median age of 41 years were included retrospectively in this study. Median disease duration was six years and median time for stable disease was two years. Histopathological diagnoses were lichen planoplaris (4 cases), frontal fibrozing alopecia (2 cases), pseudopelade (2 cases) and folliculitis decalvans (1 case). Test transplantation sessions were performed in three cases who were under 30 years of age or clinically suspected to be non-stable. Hair transplantation was not performed in one patient due to disease activation after the test transplantation session. Median 1250 grafts were transplanted to eight patients with using FUE technique. The patients were regularly followed up for a median 26 months duration. Only one patient, out of eight transplanted, experienced reactivation in donor and recipient area in the postoperative second year. In seven transplanted patients there was not any reactivation and five patients were very satisfied with the result of hair transplantation.
Conclusion: Optimal long-term results following surgical treatment can be achieved in PCA patients with proper patient selection. In this selected group of PCA patients FUE method of hair transplantation is a reliable choice of surgical treatment method.

Keywords: Primary cicatricial alopecia, hair transplantation, follicular unit extraction, FUE, graft, treatment

Primer skatrisyel alopesinin cerrahi olarak düzeltilmesi: Dokuz hasta ile olan deneyim

Ekrem Civaş1, Andaç Aykan2, Berna Aksoy3, Muhitdin Eski2
1Civaş Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul; VM Medicalpark Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Stabil primer skatrisyel alopesiyi (PSA) tedavi etmek için primer eksizyon ve saç ekimi ender olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda foliküler ünite ekstraksiyon (FUE) yöntemi popülarite kazanmıştır. Bu çalışmada PSA’da saç ekimi tedavisinin uzun dönemli etkileri ve etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 2011-2014 yılları arasında, histopatolojik olarak ispatlanmış ve stabil (en az bir yıl) PSA’sı olan ve FUE saç ekimi yöntemi ile tedavi edilmiş hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Tedavi detayları ve sonuçlarına tıbbi kayıtların incelenmesi sonucu ulaşılmıştır. Hasta memnuniyeti beş noktalı Likert skalası kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Bu çalışmaya ortalama yaşı 41 olan dokuz hasta retrospektif olarak dahil edildi. Ortalama hastalık süresi altı yıl ve ortalama stabil hastalık süresi iki yıl idi. Histopatolojik tanılar liken pilanopilaris (4 olgu), frontal fibrozan alopesi (2 olgu), psödopelad (2 olgu) ve folikülitis dekalvans (1 olgu) idi. Otuz yaş altında olan veya klinik olarak stabil olmayabileceği düşünülen üç olguda test ekim seansları yapıldı. Test ekim seansında aktivasyonu olan bir olguya saç ekimi yapılmadı. Sekiz hastaya FUE tekniği kullanılarak ortanca 1250 greft ekildi. Hastalar işlem sonrası düzenli olarak ortalama 26 ay boyunca takip edildiler. Saç ekimi yapılan sekiz olgudan sadece bir tanesinde, hem alıcı hem de donör alanda, postoperatif ikinci yılda reaktivasyon görüldü. Ekim yapılan yedi olguda herhangi bir reaktivasyon yoktu ve beş tanesi saç ekimi sonucundan çok memnundu.
Sonuç: Uygun hasta seçimi ile PSA olgularında yapılacak cerrahi tedavi sonrası uzun dönemli ideal sonuçlar elde edilebilir. Bu seçilmiş PSA hasta grubunda FUE yöntemi ile yapılacak saç ekimi güvenli bir cerrahi tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Primer skatrisyel alopesi, saç ekimi, foliküler ünite ekstraksiyonu, FUE, greft, tedavi

Ekrem Civaş, Andaç Aykan, Berna Aksoy, Muhitdin Eski. Surgical correction of primary cicatricial alopecia: Experience with nine patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(3): 85-90

Corresponding Author: Berna Aksoy, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale