E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Blood homocysteine, folic acid, vitamin B12 and vitamin B6 levels in psoriasis patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(3): 92-97 | DOI: 10.4274/turkderm.22566

Blood homocysteine, folic acid, vitamin B12 and vitamin B6 levels in psoriasis patients

Meltem Uslu1, Neslihan Şendur1, Ekin Şavk1, Aslıhan Karul2, Didem Kozacı2, Cengiz Gökbulut3, Göksun Karaman1, İmran Kurt Ömürlü4
1Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Aydin, Turkey
2Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Aydin, Turkey
3Adnan Menderes University Veterinary Faculty, Department of Pharmacology Toxicology, Aydın, Turkey
4Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Aydın, Turkey

Background and Design: Homocysteine, a sulfur-containing amino acid, is known to be related with autoimmunity-inflammation, cardiovascular disease and DNA methylation. In this case-control study, we aimed to determine plasma homocysteine, folic acid, vitamin B12 and vitamin B6 levels in patients with psoriasis.
Materials and Methods: Smoking, alcohol and coffee consumption habits were recorded in adult patients with plaque-type psoriasis and age- and sex-matched controls. Height and weight measurements were performed and Psoriasis Area and Severity Index (PASI) scores were calculated. Fasting venous blood samples were collected to determine homocysteine, folic acid, vitamin B12, vitamin B6, glucose, total cholesterol, triglyceride, high density lipoprotein (HDL), erythrocyte sedimentation rate (ESR), and C-reactive protein (CRP) levels.
Results: There was no significant difference between psoriasis patients (n=43) and controls (n=47) in body mass index and alcohol and coffee consumption. Smoking rate was significantly high in psoriasis patients. The median PASI score was 10.0 (8.3-12.8). Plasma homocysteine, folic acid, vitamin B12, vitamin B6, total cholesterol, triglyseride, ESR and CRP values were not significantly different between patients and the controls. HDL level was low in psoriasis patients (p=0.001). Plasma homocysteine level was higher in males than in females. There was no relationship of homocysteine levels with patient’s age, PASI scores, ESR, CRP values and lipids. Homocysteine levels were inversely related with folic acid and vitamin B12 (p=0.000, r=-0.436, p=0.047, r=-0.204, respectively). We did not find any relationship between homocysteine and vitamin B6 levels.
Conclusion: There was no increase in plasma homocysteine levels in psoriasis patients we followed up. Homocysteine level increases in inflammatory disorders and this increase is accepted as a cardiovascular disease marker. Homocysteine homeostasis may be balanced in our patients because of the genetic background and/or nutritional habits in this population

Keywords: Psoriasis, homocysteine, folic acid

Psoriazis hastalarında kan homosistein, folik asit, vitamin B12 ve vitamin B6 düzeyleri

Meltem Uslu1, Neslihan Şendur1, Ekin Şavk1, Aslıhan Karul2, Didem Kozacı2, Cengiz Gökbulut3, Göksun Karaman1, İmran Kurt Ömürlü4
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji Toksikoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Amaç: Homosistein kardiyovasküler hastalık, otoimmünite-enflamasyon ve DNA metilasyonu ile ilişkilendirilen sülfür içeren bir aminoasittir. Bu olgu-kontrol çalışmasında psoriazisli hastalarda plazma homosistein düzeylerinin ve homosisteini etkileyen folik asit, vitamin B6 ve vitamin B12 düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Polikliniğimizde takip edilen erişkin plak tip psoriazis hastaları ile yaş ve cinsiyet uyumlu kontrol grubunda alkol, kahve ve sigara tüketimi sorgulandı, katılımcıların boy ve ağırlıkları ölçüldü. Hastaların Psoriazis Alan Şiddet İndeksleri (PAŞİ) hesaplandı. Sabah açlık kan örnekleri alınarak homosistein, folik asit, vitamin B12, vitamin B6, kan şekeri, serum total kolesterol, trigliserid, yüksek yoğunluklu lipoproteinler (HDL), eritrosit sedimantasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) değerleri çalışıldı. Bulgular: Psoriazisli hasta (n=43) ve kontrol grubu (n=47) arasında vücut kitle indeksi, alkol tüketimi ve kahve tüketimi açısından anlamlı farklılık yoktu. Medyan PAŞİ 10,0 (8,3-12,8) idi. Sigara kullanan kişi oranı psoriazisli hastalarda anlamlı yüksekti. Psoriazisli hastalar ile kontrol gurubu arasında plazma homosistein, folik asit, vitamin B12, vitamin B6, total kolesterol, trigliserid, ESH ve CRP değerleri açısından anlamlı farklılık olmadığı görüldü. HDL-kolesterol düzeyi hasta grubunda daha düşüktü (p=0,001). Serum homosistein düzeyi erkeklerde kadınlara göre daha yüksek saptandı (p=0,014). Serum homosistein düzeyi ile katılımcıların yaşı, PAŞİ, ESH, CRP ve lipid değerleri arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. Homosistein düzeyi ile folik asit ve vitamin B12 arasında ters ilişki vardı (sırasıyla p=0,000, r=-0,436, p=0,047, r=-0,204). Homosistein ile vitamin B6 arasında ilişki saptanmadı.
Sonuç: İzlemimizdeki psoriazis hastalarında plazma homosistein yüksekliği görülmemiştir. Enflamatuvar hastalıklarda yüksek düzeyde saptanan ve yüksekliği kardiyovasküler hastalık risk belirteci kabul edilen homosistein, bu hasta popülasyonunda genetik ve/veya beslenmeyle ilişkili özelliklerden dolayı dengede tutulmuş olabilir.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, homosistein, folik asit

Meltem Uslu, Neslihan Şendur, Ekin Şavk, Aslıhan Karul, Didem Kozacı, Cengiz Gökbulut, Göksun Karaman, İmran Kurt Ömürlü. Blood homocysteine, folic acid, vitamin B12 and vitamin B6 levels in psoriasis patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(3): 92-97

Corresponding Author: Meltem Uslu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale