E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Risk factors for mucocutaneous fungal infections in patients with type 2 diabetes mellitus [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 87-91 | DOI: 10.4274/turkderm.23008

Risk factors for mucocutaneous fungal infections in patients with type 2 diabetes mellitus

Düriye Deniz Demirseren1, Gülşen Akoğlu1, Selma Emre1, Ahmet Metin1, Fatma Neslihan Çuhadar2, Çakır Bekir2
1Ankara Ataturk Training And Research Hospital, Dermatology Clinic, Ankara, Turkey
2Ankara Ataturk Training And Research Hospital, Endocrinology Clinic, Ankara, Turkey

Background and design: Mucocutaneous fungal infections are common in patients with diabetes mellitus (DM). However, fungal infections do not develop in every patient with DM. In this study, we aimed to determine the risk factors for developing mucocutaneous fungal infections in patients with type 2 DM.
Materials and methods: A total of 302 type 2 DM patients with mucocutaneous fungal infections and 326 type 2 DM patients without mucocutaneous fungal infections were enrolled. Demographic and clinical features, HbA1c levels, DM durations, body mass indexes (BMIs), and DM related complications of patients were compared and risk factors for developing mucocutaneous fungal infections were determined.
Results: Of the 302 patients with mucocutaneous fungal infections, 81.2% (n=245) had dermatophytosis, 16.9% (n=51) had candidal infections, 2.0% (n=6) had pityriasis versicolor. Frequency of male gender, diabetic nephropathy, neuropathy and retinopathy; DM durations and ages of patients were all significantly higher in diabetic patients with fungal infections than patients without fungal infections (all p<0.05). Male gender, age ≥ 50 years, nephropathy and neuropathy were independently associated with developing fungal infection in type 2 DM patients. In subgroup analyses, independent risk factors for dermatophytosis were male gender, age ≥ 50 years, DM duration ≥5 years, and nephropathy. For candidiasis, these factors were BMI≥30 and neuropathy.
Conclusion: Elderly, male gender, diabetic neuropathy annd nephropathy are closely associated with developing mucocutaneous infections in patients with type 2 DM.

Keywords: diabetes mellitus, fungal skin diseases, risk factors

Tip 2 diyabetli hastalarda mukokutanöz fungal infeksiyonlar için risk faktörleri

Düriye Deniz Demirseren1, Gülşen Akoğlu1, Selma Emre1, Ahmet Metin1, Fatma Neslihan Çuhadar2, Çakır Bekir2
1Ankara Atatürk Araştırma Ve Eğitim Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Atatürk Araştırma Ve Eğitim Hastanesi, Endokrinoloji, Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve amaç: Diabetes mellituslu (DM) hastalarda mukokutanöz fungal enfeksiyonlar sık görülmektedir. Ancak diabeti olan her hastada fungal enfeksiyonlara rastlanmamaktadır. Bu çalışmada tip 2 DM olan hastalarda görülen mukokutanöz fungal enfeksiyonlarının araştırılması ve tip 2 DM hastalarında fungal enfeksiyonlar için risk faktörlerininin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya mukokutanöz fungal enfeksiyonu olan 302 tip 2 DM hastası ve mukokutanöz fungal enfeksiyonu olmayan 326 tip 2 DM hastası dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, HbA1c düzeyleri, DM süreleri, vucut kitle indeksleri (VKİ) ve DM ilişkili komplikasyonları karşılaştırıldı ve fungal enfeksiyonların gelişmesi için risk faktörleri belirlendi.
Sonuç: Mukokutanöz mantar hastalığı olan 302 hastanın %81,2’sinde (n= 245) 'inde dermatofit enfeksiyonu, %16,9’unda (n=51) kandidal enfeksiyon, %2,0' sında (n=6) pityriasis versikolor enfeksiyonu saptandı. Fungal enfeksiyonu olan diabetik hastalarda erkek cinsiyet, yaş, diabet süresi, diabetik nefropati, nöropati ve retinopati varlığı fungal enfeksiyonu olmayan diabetik hastalara göre anlamlı olarak daha fazla idi (hepsi için p<0.05). Erkek cinsiyet, 50 yaş ve üzerinde olmak, nefropati ve nöropatinin eşlik etmesi tip 2 DM olan hastalarda mukokütanöz fungal enfeksiyon gelişmesi için bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi. Alt grup analizleri yapıldığında ise dermatofit enfeksiyonları için erkek cinsiyet, 50 yaş üzeri olmak, diabet süresinin 5 yıl ve üzerinde olması ile nefropati olması; kandidal enfeksiyonlar için ise vücut kitle indeksinin 30 ve üzeri olması ve nöropati bulunması bağımsız risk faktörleri olarak saptandı.Sonuç olarak ileri yaş, erkek cinsiyet, diabetik nöropati ve nefropati varlığı tip 2 DM tanısı olan hastalarda mukokütanöz fungal enfeksiyonların gelişimi ile yakından ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: diabetes mellitus, fungal enfeksiyon, risk faktörleri

Düriye Deniz Demirseren, Gülşen Akoğlu, Selma Emre, Ahmet Metin, Fatma Neslihan Çuhadar, Çakır Bekir. Risk factors for mucocutaneous fungal infections in patients with type 2 diabetes mellitus. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 87-91

Corresponding Author: Düriye Deniz Demirseren, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale