E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Clinic and prick test results in chronic idiopathic urticaria before and after fexofenadine therapy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 40-43

Clinic and prick test results in chronic idiopathic urticaria before and after fexofenadine therapy

Ali Sait Çal1, Emel Bülbül Başkan1, Şükran Tunalı1

Background and Design: Chronic idiopathic urticaria (CIU) is characterized by
urticaria attacks of longer than 6 weeks' duration with unknown etiology and is more
frequent in women and young adolescents. Since the basis of its' therapy depends
on the blockage of the effects of histamine sequestered, first generation H1 histamine
antagonists are preferred as the first option. Epicutaneous histamine test is often
used to evaluate the effects of these drugs.
Materials and Methods: In our study, a total of 60 patient (44 women, 16 men)
applied to Uluda University Medical Faculty, Dermatology Clinic between 1999-2000
years and diagnosed as CIU, aged between 15-74 years were given 180 mg/day
fexofenadine p.o. for three months. The clinical symptoms and prick test results were
evaluated before and after therapy.
Results: Significant regression in both clinical symptoms and prick test results were
detected after therapy.
Conclusion: We believe that long-term use of antihistamines as three months can
provide suppression in the symptoms and because of the suppression of histamine
response in this duration, it is necessary to stop these drugs at least 10 days before
the epicutaneous histamin test applications.

Keywords: Fexofenadine, chronic idiopathic urticaria, prick test

Kronik idiyopatik ürtikerin feksofenadin ile tedavisi öncesi ve sonrası klinik ve

Ali Sait Çal1, Emel Bülbül Başkan1, Şükran Tunalı1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Kronik idiyopatik ürtiker (KİÜ), nedeni bilinemeyen, genç erişkinlerde ve kadınlarda daha sık görülen, altı haftadan daha uzun süren ürtiker ataklarıyla karakterize bir hastalıktır. KİÜ tedavisi genellikle ortama salınan histaminin etkilerinin blokajı temeline dayanır ve bu nedenle tedavide ilk seçenek olarak birinci kuşak H1-antihistaminikler tercih edilir. Bu antihistaminiklerin etkisini değerlendirmede sıklıkla epikutan histamin testi kullanılmaktadır. Çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliniğine 1999-2000 yılları arasında başvurup KİÜ tanısı almış 15-74 yaşları arasında 44 kadın, 16 erkek toplam 60 hastada günlük tek doz feksofenadin 180 mg. üç ay süreyle uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrası hastaların klinik belirtileri ve prick test sonuçları değerlendirildi. Tedavi sonrası yapılan değerlendirmelerde hem prick test sonuçları hem de klinik semptomlar yönünden anlamlı gerileme saptandı. Sonuç olarak; KİÜ'de üç ay gibi uzun süreli antihistaminik tedavisi ile semptomlarda gerileme sağlanabileceği fakat bu uzun süreli antihistaminik kullanımında ortaya çıkan histamin yanıtındaki baskılanmadan dolayı, epikutan histamin testi uygulanması gereken durumlarda en az 10 gün öncesinde ilaçların kesilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Feksofenadin, kronik idyopatik ürtiker, 'prick' test

Ali Sait Çal, Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı. Clinic and prick test results in chronic idiopathic urticaria before and after fexofenadine therapy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 40-43
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale