E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Dermoscopic features of acral melanocytic nevi in Central Anatolian Region of Turkey [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(2): 53-59 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2018.24381

Dermoscopic features of acral melanocytic nevi in Central Anatolian Region of Turkey

Sarenur Esener1, İnci Mevlitoğlu2
1Karaman Medical Center, Department of Dermatology, Karaman, Turkey
2Medicana Kadıköy Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey

Background and Design: Dermoscopy is a rapid and reliable method in the diagnosis of pigmented skin lesions, but dermoscopic examination of palmoplantar region is different due to the anatomical structures of acral region. The number of studies on the dermoscopy of acral melanocytic lesions is limited and acral volar melanocytic lesions were examined in all studies. For this reason, we aimed to examine acral melanocytic nevi located on the volar and dorsal side, to investigate the clinical and dermoscopic features, and to report the first demographic study of acral melanocytic nevi in the Central Anatolian Region of Turkey.
Materials and Methods: The study included a total of 97 patients with 143 lesions, who were admitted to Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of Dermatology, between March 2011 and January 2016.
Results: Fifty-five patients had volar and 51 patients had dorsal melanocytic lesions. Seventy-two point eight percent of volar and 89% of dorsal lesions were located on hands. The most frequently seen dermoscopic patterns were parallel furrow pattern in 60% of volar lesions and reticular pattern in 39.7% of dorsal lesions. When the ABCD score of the dorsal lesions was calculated, the score was lower than 4.75 in 89% of the lesions.
Conclusion: No significant difference was found between age, gender, frequency of sun contact, skin type, anatomical location of the lesion and pattern distribution. However, all three lesions with dorsal multicomponent pattern and five lesions with non-specific pattern were observed in female gender. All three lesions with volar fibrillary pattern were found in skin type 2 group and all three lesions with dorsal multicomponent pattern were found in skin type 3 group. The relationship between dermoscopic diagnoses and ABCD criteria could not be evaluated due to the low number of cases and the inability to excise each lesion.

Keywords: Acral melanocytic nevus, dermoscopy, pattern analysis, ABCD scoring system

Orta Anadolu Bölgesinde akral melanositik nevüslerin dermoskopik özellikleri

Sarenur Esener1, İnci Mevlitoğlu2
1Karaman Tıp Merkezi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Karaman
2Medicana Kadıköy Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Dermoskopi pigmente deri lezyonlarının tanısında hızlı ve güvenilir bir yöntemdir ancak akral melanositik lezyonların dermoskopisi palmoplantar bölgenin farklı anatomik yapısı nedeniyle özellik göstermektedir. Literatürler incelendiğinde akral melanositik lezyonların dermoskopisi ile ilgili yapılan çalışmaların sayısı azdır ve tüm çalışmalarda volar yerleşimli nevüsler incelenmiştir. Bu nedenlerle çalışmamızda akral bölge volar ve dorsal yüz yerleşimli melanositik nevüslerin klinik ve dermoskopik özelliklerini araştırarak ülkemiz İç Anadolu Bölgesi ile ilgili ilk demografik çalışmayı sunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Mart 2011- Ocak 2016 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği'ne başvuran ve akral melanositik nevüs tespit edilen 97 hastanın volar ve dorsal yerleşimli 143 lezyonu dahil edildi.
Bulgular: Buna göre 55 hastanın volar, 51 hastanın dorsal lezyonu vardı. Volar lezyonların %72,8’i, dorsal lezyonların %89’u elde yerleşmişti. En sık gözlenen dermoskopik paternler volar lezyonların %60’ında görülen paralel oluk paterni, dorsal lezyonların %39,7’sinde görülen retiküler patern oldu. Dorsal lezyonların ABCD skoru hesaplandığında skor lezyonların %89’unda 4,75’ten düşüktü.
Sonuç: Yaş, cinsiyet, güneş temas sıklığı, deri tipi, lezyonların anatomik yerleşim bölgeleri ve patern dağılımları arasında anlamlı fark bulunmadı. Ancak dorsal multikomponent patern özelliğindeki üç lezyonun ve non-spesifik patern özelliğindeki beş lezyonun tümü kadın cinsiyette; volar fibriler patern özelliğindeki üç lezyonun tümü deri tipi 2 grubunda, dorsal multikomponent patern özelliğindeki üç lezyonun tümü deri tipi 3 grubunda yer aldı. Olgu sayısının az olması ve her lezyonun eksize edilememesi gibi nedenlerle dermoskopik tanılar ile ABCD kriterleri arasında var olabilecek ilişki değerlendirilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Akral melanositik nevüs, dermoskopi, patern analizi, ABCD skorlama sistemi

Sarenur Esener, İnci Mevlitoğlu. Dermoscopic features of acral melanocytic nevi in Central Anatolian Region of Turkey. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(2): 53-59

Corresponding Author: Sarenur Esener, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale