E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Skin findings in overweight and obese individuals [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(2): 59-64 | DOI: 10.4274/turkderm.24654

Skin findings in overweight and obese individuals

Hülya Nazik1, İbrahim Kökçam2, Betül Demir2, Feride Çoban Gül3
1Bingöl State Hospital, Department Of Dermatology, Bingöl
2Firat University Faculty Of Medicine, Department Of Dermatology, Elazığ
3Elazığ Education And Research Hospital, Department Of Dermatology, Elazığ

Background and Design: The aim of the present study is to compare dermatoses detected in overweight and obese individuals with the data obtained from individuals with body mass index (BMI) below 25.0 kg/m2 and to emphasize the effects of obesity on skin health.
Material and methods: The study was performed with 510 volunteer participants aged above 18 years, who were admitted to a policlinic. One hundred fifty individuals with normal weight who had a BMI below 25.0 kg/m2 constituted the control group, 130 individuals with BMI between 25.0-29.9 kg/m2 constituted the overweight group, and 230 individuals with BMI above 30.0 kg/m2 constituted the obese group. A detailed dermatological examination was performed and the data was recorded.
Results: A total of 510 participants, 194 males and 316 females, were included in the study. The mean age was 32.05±10.9, 44.91±13.4, and 39.78±16.4 in the control, overweight, and obese groups, respectively. The most common dermatoses in the overweight and obese groups were striae distensae in 316 individuals (62%), plantar hyperkeratosis in 249 individuals (48.8%), dystrophic cellulitis in 216 individuals (42.4%), acrochordon in 204 individuals (40%), acanthosis nigricans 135 (26.4%), varicose veins in 134 individuals (26.3%), and keratosis pilaris in 108 individuals (21.2%).
Conclusion: Several dermatoses are more frequently seen in obese and overweight individuals when compared with normal weight individuals due to insulin resistance and mechanical effects.

Keywords: Obesity, overweight, dermatose, sex

Aşırı kilolu ve obezlerde deri bulguları

Hülya Nazik1, İbrahim Kökçam2, Betül Demir2, Feride Çoban Gül3
1Bingöl Devlet Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Bingöl
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Elazığ
3Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Elazığ

Amaç: Aşırı kilolu ve obezlerde tespit edilen dermatozları, beden kitle indeksi (BKİ) 25.0 kg/m2’nin altında olan kişilerden elde edilen verilerle karşılaştırarak obezitenin deri sağlığında oluşturduğu etkilere dikkat çekmektir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma, polikliniğe başvuran 18 yaşından büyük 510 gönüllü katılımcı ile yapıldı. BKİ, 25.0 kg/m2‘den küçük olan 150 kişi normal kilolu olan kontrol grubu, BKİ 25.0-29.9 kg/m2 arasındaki 130 kişi aşırı kilolu grubu, BKİ 30.0 kg/m2 den büyük olan 230 kişi ise obez grubu oluşturdu. Olguların ayrıntılı dermatolojik muayeneleri yapılarak veriler kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya 194'ü erkek, 316‘sı kadın toplam 510 katılımcı dahil edildi. Katılımcıların yaş ortalaması kontrol grubunda 32.05±10.9, aşırı kilolu grubunda 44.91±13.4 ve obez grubunda 39.78±16.4 idi. Çalışmada, aşırı kilolu ve obez grupta en sık görülen dermatozlar sıklık sırasına göre; stria distensa 316 (%62), plantar hiperkeratoz 249 (%48.8), distrofik selülit 216 (%42.4), akrokordon 204 (%40), akantozis nigrikans 135 (%26.4), variköz ven 134 (%26.3) ve keratozis pilaris 108 (%21.2) idi.
Sonuç: Birçok dermatoz, insülin direnci ve mekanik etkilere bağlı olarak obez ve aşırı kilolularda normal kilolu kişilerden daha sık gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, aşırı kilolu, dermatoz, cinsiyet

Hülya Nazik, İbrahim Kökçam, Betül Demir, Feride Çoban Gül. Skin findings in overweight and obese individuals. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(2): 59-64

Corresponding Author: Hülya Nazik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale