E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Patch Granuloma Annulare: Interstitial Granuloma Annulare: A Case Report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 66-68

Patch Granuloma Annulare: Interstitial Granuloma Annulare: A Case Report

Mukaddes Kavala1, İlkin Zindancı1, Nesimi Büyükbabani2, Emek Kocatürk1
1Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Turkey
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

Granuloma annulare is a common skin disorder that usually presents with papules arranged as annular plaques. It has varying clinical presentations including localized, generalized, subcutaneous, and perforating forms. The localized form of granuloma annulare is the most common one and typically arises on the hands and feet. In the literature there have been reports of patch granuloma annulare that resembles mycosis fungoides with erythematous plaques on the extremities and trunk, and shows the histologic features of interstitial granuloma annulare. We report a 70-year-old woman with patch granuloma annulare on the lower part of her abdomen revealing an interstitial histiocytic pattern.

Keywords: Interstitial granulomatous dermatitis, patch granuloma annulare, granuloma annulare

Yama Tarzı Granülom Anulare: İnterstisyel Granülom Anulare: Olgu Sunumu

Mukaddes Kavala1, İlkin Zindancı1, Nesimi Büyükbabani2, Emek Kocatürk1
1Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Granulom anulare genellikle anüler yerleşimli papüllerle seyreden, sık görülen bir deri hastalığıdır. Klinikte lokalize, jeneralize, subkutan ve perforan tiplerde görülür. En sık görülen lokalize form tipik olarak el ve ayaklarda yerleşir. Literatürde ekstremiteler ve gövdede eritemli plaklarla mikozis fungoidesi taklit eden ve histolojik olarak interstisyel granulom anulare bulguları gösteren yama tarzı granulom anulare olguları bildirilmiştir. Burada karın alt kısmında intersitisyel histiyositik paternde yama tarzı granulom anuleri olan 70 yaşında bir kadın olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İntersitisyel granulomatöz hastalıklar, yama tarzı granulom anulare, granulom anulare

Mukaddes Kavala, İlkin Zindancı, Nesimi Büyükbabani, Emek Kocatürk. Patch Granuloma Annulare: Interstitial Granuloma Annulare: A Case Report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 66-68

Corresponding Author: Emek Kocatürk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale