E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The Use of Calcium Channel Blockers in Skin Diseases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 75-79 | DOI: 10.4274/turkderm.26986

The Use of Calcium Channel Blockers in Skin Diseases

Mualla Polat1, Özge Uzun2
1Abant Izzet Baysal University Medical Faculty, Department Of Dermatology, Bolu
2Abant Izzet Baysal University Medical Faculty, Department Of Pharmacology, Bolu

Calcium channel blockers are a group of drugs often used to treat cardiovascular diseases, such as hypertension, angina, peripheral vascular disorders and some arrhythmias. These drugs may suppress the growth and proliferation of vascular smooth muscle cells and fibroblasts, and inhibit the synthesis of extracellular-matrix proteins,such as collagen, fibronectin, proteoglycans. Some calcium channel blockers also have immunomodulatory or dysregulatory effects on lymphocytes and can suppress superoxide generation and phagocytic activity of neutrophils. Moreover, mast cell degranulation and platelet aggregation may also be impaired. On account of these properties, calcium channel blockers have also been used for the prevention and treatment of various dermatologic diseases. In this review, we evaluated the use of calcium channel blockers in various dermatologic diseases, such as Raynaud’s phenomenon, chilblains, chronic anal fissures, vulvodynia, keloids and burn scars, calcinosis cutis, and leiomyoma.

Keywords: Skin disease, calcium channel blockers

Deri Hastalıklarında Kalsiyum Kanal Blokörlerinin Kullanımı

Mualla Polat1, Özge Uzun2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Bolu

Kalsiyum kanal blokörleri hipertansiyon, anjina, periferik damar hastalıkları ve bazı aritmi durumları da dahil olmak üzere çoğunlukla kalp damar hastalıklarında kullanılan bir ilaç grubudur. Bu ilaçlar vasküler düz kas hücrelerinin ve fibroblastların proliferasyonunu ve büyümelerini baskılayabilir, kollajen, fibronektin, proteoglikan gibi ekstrasellüler matriks proteinlerinin sentezini de inhibe edebilirler. Bazı kalsiyum antagonistleri lenfositler üzerinde immünmodülatör veya disimmünregülatör etkiye sahiptir ve superoksit salıverilmesini veya nötrofillerin fagositik aktivasyonunu baskılayabilirler. Ayrıca mast hücre degranülasyonu ve trombosit agregasyonunu da bozabilir. Sözünü ettiğimiz bu özellikler dikkate alındığında, kalsiyum kanal blokerleri yaygın olarak kullanıldıkları kardiyovasküler hastalıkların tedavisi dışında dermatolojik hastalıkların tedavisinde de yer bulabilmektedirler. Sunduğumuz bu derlemede kalsiyum kanal blokerlerinin Raynaud fenomeni, pernio, kronik anal fissür, vulvodini, keloidler ve yanık izleri, kalsinozis kutis, leiomiyom gibi çeşitli dermatolojik hastalıkların tedavilerindeki kullanımları değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Deri hastalıkları, kalsiyum kanal blokörleri

Mualla Polat, Özge Uzun. The Use of Calcium Channel Blockers in Skin Diseases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 75-79

Corresponding Author: Mualla Polat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale