E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Investigation of carcinoembrynoic antigen in the skin and sera of patients with erythrodermic psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 254-260

Investigation of carcinoembrynoic antigen in the skin and sera of patients with erythrodermic psoriasis

Fatih Göktay1, İkbal Esen Aydıngöz1, Nilgün Caferler2, Şirin Pekcan3, Osman Güney1

Background and Design: Erythrodermic psoriasis is a severe form of psoriasis which is characterized by generalized erythema, desquamation and accompanying systemic symptoms of fever, lymphadenopathy and general poor health. In recent studies, it has been reported that carcinoembryonic antigen (CEA), a cell surface glycoprotein, is expressed in the psoriatic keratinocytes regarding hyperproliferation and abnormal differantiation of these cells. Materials and Methods: In this study, CEA expression was investigated in the formalin fixed paraffin embedded
skin biopsies of 14 patients with erythrodermic psoriasis by immunohistochemical staining of polyclonal and monoclonal antibodies. The presence of CEA expression was also investigated with the same method, in the skin biopsies of 14 psoriatic patients who have other clinical forms of the disease. A colonic adenocarcinoma and eccrine glands and ducts of the psoriatic skin specimens served as positive controls. Serum CEA levels were measured syncronously in a total of 14 patients consisting of 12 erythrodermic psoriasis, 1 generalized plaque and 1 generalized pustular type of psoriasis. Results: Positive staining with polyclonal antibody was obtained in all of the patients with erythrodermic psoriasis, while none of them showed positive staining with monoclonal antibody. Mild to moderate staining of the epidermis was seen with polyclonal antibody in 13 of 14 patients presenting with other clinical forms of psoriasis. None of the patients had positive staining with monoclonal antibody. All of the measured serum CEA levels were in normal range. Conclusion: In this study, the CEA molecule which is recognized by monoclonal antibody we used, was not found in the epidermal keratinocytes of the patients either with erythrodermic or other clinical forms of psoriasis. However, the presence of the CEA in the epidermal keratinocytes which has been suggested in the previous studies, even if any exists in our cases, couldn’t have been showed because of the difference of the monoclonal antibody we used. On the other hand, determination of the positive reactivity with this monoclonal antibody in the eccrine glands and a colonic adenocarcinoma implied that there may be moleculer differences between the CEA found in this tissues and in the psoriatic keratinocytes.

Keywords: Psoriasis, erythrodermic psoriasis, carcinoembryonic antigen, keratinocytes, cell adhesion molecules, serum carcinoembrynoic antigen.

Eritrodermik psoriasisli hastaların deri ve serumlarında karsinoembriyonik antijen araştırılması

Fatih Göktay1, İkbal Esen Aydıngöz1, Nilgün Caferler2, Şirin Pekcan3, Osman Güney1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Eritrodermik psoriasis, yaygın eritem ve deskuamasyonla karakterize ateş, lenfadenopati, genel durum bozukluğu gibi sistemik semptomların da eşlik ettiği şiddetli bir psoriasis formudur. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, bir hücre yüzeyi glikoproteini olan karsinoembriyonik antijen2 in (KEA), psoriatik keratinositlerde hiperproliferasyon ve diferansiyasyon bozukluğu ile ilişkili olarak eksprese edildiği ileri sürülmektedir. Bu çalışmada 14 eritrodermik psoriasisli hastanın formalinde fikse edilmiş, parafinde bloklanmış deri biyopsilerinde, immünohistokimyasal yöntemle, poliklonal ve monoklonal antikorlar kullanarak epidermiste KEA ekspresyonu olup olmadığı araştırıldı. Psoriasisin farklı klinik formlarını gösteren 14 hastalık, 2. bir grup olguda da aynı yöntemle KEA varlığı retrospektif olarak araştırıldı. Bir kolon adenokarsinomunun ve psoriatik deride ekrin ekrin bezlerin sekretuar ve duktal bölümlerinin boyanması pozitif kontrol olarak değerlendirildi. Eritrodermik hastalardan 12' sinin ve diğer gruptan 1'i jeneralize püstüler psoriasis olmak üzere toplam 14 hastanın eş zamanlı serum KEA düzeyleri de ölçüldü. Kullanılan poliklonal antikorla eritrodermik psoriasisli hastaların hepsinde boyanma görülürken, monoklonal antikorla olguların hiçbirinde boyanma saptanmadı. Psoriasisin diğer klinik formlarına sahip 14 olgunun 13' ünde poliklonal antikorla epidermiste hafif ve orta şiddette boyanma görülürken, monoklonal antikorla olguların hiçbirinde boyanma görülmedi. Ölçülen serum KEA düzeylerinin hepsi normal sınırlar içindeydi. Sonuç olarak, immünohistokimyasal metodla yapılan bu çalışmada, kullanılan monoklonal antikorun tanıdığı KEA molekülü, gerek eritrodermik psoriasis, gerekse psoriasisin diğer klinik formlarının hiçbirinin epidermal keratinositlerinde tespit edilmedi. Ancak, daha önceki çalışmalarda psoriatik keratinositlerde bulunduğu ileri sürülen KEA, olgularımızın keratinositlerinde varsa bile kullandığımız monoklonal antikorun farklı olması nedeniyle gösterilememiş olabilir. Diğer yandan aynı monoklonal antikorla, ekrin bezlerde ve bir kolon adenokarsinomunda reaktive görülmesi, bu dokularda tespit edilen KEA ile psoriatik keratinositlerde varlığı tartışılan KEA arasında moleküler farklılıklar olabileceğini düşündürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, eritrodermik psoriasis, karsinoembriyonik antijen, keratinositler, hücre adezyon molekülleri, serum karsinoembriyonik antijen.

Fatih Göktay, İkbal Esen Aydıngöz, Nilgün Caferler, Şirin Pekcan, Osman Güney. Investigation of carcinoembrynoic antigen in the skin and sera of patients with erythrodermic psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 254-260
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale