E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The effects of the COVID-19 pandemic on the Dermatology Outpatient Clinic of Aydın Adnan Menderes University Hospital [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(3): 119-126 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.30676

The effects of the COVID-19 pandemic on the Dermatology Outpatient Clinic of Aydın Adnan Menderes University Hospital

Hilal Topyıldız1, Ekin Şavk2, Meltem Uslu2, Münevver Güven2
1Acıpayam State Hospital, Clinic of Dermatology, Denizli, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Aydın, Türkiye

Background and Design: The coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic has affected the entire healthcare system in many ways. In our study, we aimed to determine how the dermatology outpatient profile was affected by the pandemic and the level of pandemic awareness.
Materials and Methods: Data of patients seen at our outpatient clinic within the first 60 days prior to declaration of the pandemic in Turkey and 60 days afterward were extracted through the digital hospital database. A questionnaire with 24 questions, 8 specifically about the pandemic, were completed by 123 patients (9.3%) out of the 1,314 patients who applied to our outpatient clinic during the pandemic.
Results: A total of 3,202 patients were evaluated. Of these, 1,888 (59%) were examined before and 1,314 (41%) during the pandemic. A 30.4% decrease in the number of patients was observed during the pandemic. There was also a significant increase in the male to female ratio. Psoriasis, bullous diseases, and melanoma diagnoses showed a statistically significant increase in frequency whereas acne, xerosis cutis, and nail diseases were less frequent. Female patients were more frequently affected psychologically by the pandemic (76.1% versus 53.8%) (p=0.017). Duration of dermatological complaints was shorter than 3 months in 44 (35.8%) patients, between 3 to 6 months in 12 (9.8%) and longer than 6 months in 67 (54.5%) patients. Ninety-one (74%) of the patients felt that their reason for seeking an appoinment at the dermatology outpatient clinic was “urgent”. There was no statistically significant relationship between the patients' opinion of whether their complaints consisted of an emergency and the duration of the skin disease (p=0.830).
Conclusion: Our finding that the “emergency” concept of patients differs from that of medical professionals is striking. In this period of dramatic changes in the healthcare system, such as the pandemic, online technology may be beneficial for better healthcare service.

Keywords: Covid-19, pandemic, dermatology

COVID-19 pandemisinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Poliklinik başvuruları üzerine etkileri

Hilal Topyıldız1, Ekin Şavk2, Meltem Uslu2, Münevver Güven2
1Acıpayam Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Denizli, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi dermatoloji poliklinikleri dahil tüm sağlık sistemini birçok yönden etkiledi. Çalışmamızda, dermatoloji poliklinik başvurularının pandemi sürecinden nasıl etkilendiğinin tespit edilmesi, başvuran hastaların hangi deri hastalıklarını daha acil olarak algıladığının ve pandemi hakkındaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi hedeflendi.
Gereç ve Yöntem: Pandemi sürecindeki 60 iş günü ve pandemiden önceki 60 iş günü boyunca polikliniğimize başvuran hastaların verileri hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden elde edildi. Pandemi sürecinde polikliniğimize başvuran erişkin hastalara 8’i pandemiyle ilişkili olmak üzere 24 soruluk anket uygulandı. Pandemi sürecinde polikliniğimize başvuran 1.314 hastadan toplam 123 hastaya (%9,3’üne) anket uygulandı. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programı ile analiz edildi. Bulgular: Bin sekiz yüz seksen sekizi (%59) pandemi öncesi, 1.314’ü (%41) pandemi döneminde olmak üzere toplam 3.202 hasta değerlendirildi. Pandemi döneminde hasta sayısında %30,4’lük bir azalma gözlendi. Erkek hastaların oranında anlamlı bir artış, kadın hastaların oranında anlamlı bir azalma görüldü. Pandemi sırasında görülme sıklığı istatistiksel anlamlı olarak artan hastalıklar psoriazis, büllöz hastalıklar, melanom; sıklığı anlamlı olarak azalan hastalıklar akne, kserozis kutis, tırnak hastalıkları idi. Anket çalışmasına katılan kadın hastaların pandemiden ruhsal olarak etkilenme oranı (%76,1), erkek hastalara (%53,8) göre daha yüksek bulundu (p=0,017). Hastaların 44’ünün (%35,8) şikayet süresi 3 aydan kısa, 12’sinin (%9,8) 3-6 ay arası, 67’sinin (%54,5) 6 aydan uzundu. Hastaların 91’i (%74) dermatoloji polikliniğine başvurma sebebinin acil olduğunu düşünüyorken, 32’si (%26) başvurma sebeplerinin acil olduğunu düşünmemekteydi. Dermatoloji polikliniğine başvurma sebebinin acil olduğunu düşünme durumu ile hastalık yakınma süreleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p=0,830).
Sonuç: Hastaların acil kavramının genel tıp anlayışı ile örtüşmediği bulgusu çarpıcıdır. Pandemi gibi sağlık sisteminde dramatik değişiklikler olan bir dönemde hastaların sağlık hizmetine ulaşımında Teletıp uygulaması, WhatsApp ve benzeri görüntülü uygulamaların kullanılması yarar sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, dermatoloji

Hilal Topyıldız, Ekin Şavk, Meltem Uslu, Münevver Güven. The effects of the COVID-19 pandemic on the Dermatology Outpatient Clinic of Aydın Adnan Menderes University Hospital. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(3): 119-126

Corresponding Author: Hilal Topyıldız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale