E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Acute generalized exanthematous pustulosis caused by a probable spider bite: A case report and review of the literature [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(4): 152-155 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.30906

Acute generalized exanthematous pustulosis caused by a probable spider bite: A case report and review of the literature

Fatmagül Dirican1, Ayda Acar1, Banu Yaman2, Bengü Gerçeker Türk1
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İzmir, Turkey

Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) is a toxic cutaneous reaction pattern that is mostly caused by drug intake and rarely associated with spider bites. We report a case of a female patient, 47 years old, with febrile pustular lesions on an erythematous base at the abdominal region. She had three violaceous erythematous and edematous plaques on the interscapular region, one of which had a necrotic crust at its center. The lesions were compatible with spider bites. By considering histopathological and clinical findings, the patient was diagnosed with AGEP. Since she had no history of drug intake, viral infection or other triggers, a spider bite was thought to have caused the AGEP

Keywords: Acute generalized exanthematous pustulosis, spider bite, sterile pustules

Muhtemelen örümcek ısırığı sonrası gelişen akut jeneralize ekzantematöz püstüloz: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Fatmagül Dirican1, Ayda Acar1, Banu Yaman2, Bengü Gerçeker Türk1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (AGEP), çoğunlukla ilaç kullanımı ile tetiklenen ve nadiren örümcek ısırığıyla ilişkili olan toksik bir deri reaksiyonudur. Burada, kliniğimize karın bölgesinde eritemli zeminde febril, püstüler lezyon gelişimi nedeniyle başvuran 47 yaşında bir kadın olgu sunulmaktadır. Olgunun dermatolojik muayenesinde; interskapular bölgede bir tanesinin ortasında nekrotik krutu bulunan üç adet sıralı viyolese eritemli, ödemli plaklar izlendi. Bu lezyonlar örümcek ısırığı ile uyumluydu. Histopatolojik ve klinik bulgulara dayanarak hastaya AGEP tanısı konuldu. İlaç kullanımı, viral enfeksiyon veya başka bir tetikleyici öyküsü olmadığı için AGEP lezyonlarının örümcek ısırığından kaynaklandığı düşünüldü. Bu olgu, AGEP’nin nedenleri arasında örümcek ısırığının daha ciddiyetle düşünülmesi gerektiğini göstermesi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut jeneralize ekzantematöz püstüloz, örümcek ısırığı, steril püstül

Fatmagül Dirican, Ayda Acar, Banu Yaman, Bengü Gerçeker Türk. Acute generalized exanthematous pustulosis caused by a probable spider bite: A case report and review of the literature. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(4): 152-155

Corresponding Author: Fatmagül Dirican, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale