E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Knowledge, Behavior and Attitudes of University Students toward Sexually Transmitted Infections [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 20-25 | DOI: 10.4274/turkderm.31957

Knowledge, Behavior and Attitudes of University Students toward Sexually Transmitted Infections

Kurtuluş Didem Yazganoğlu1, Güzin Özarmağan1, Ayşegül Tozeren2, Nuray Özgülnar2
1Department Of Dermatology And Venereology, Istanbul Medical Faculty Istanbul University, Istanbul
2Department Of Public Health, Istanbul Medical Faculty Istanbul University, Istanbul

Background and Design: This study evaluates the knowledge, behavior and attitudes about sexually transmitted infections (STIs) among university students attending faculties other than medicine.
Materials and Methods: A cross-sectional and descriptive study was designed. A self-administered questionnaire comprising 37 questions was administered to students of Turkish nationality in a six-week period who attended to medico. Three hundred and eighty eight students completed the questionnaire.
Results: Among students, 56.9% were female and 43.1% were male. Mean age was 21.18±2.46. Of the students, 76.9% claimed that they knew about STIs. “Internet” (63.9%) was the most common source of information, followed-by “friends” (48%). HIV was the most common known disease as a STI (96.8%), followed-by gonorrhea, syphilis, hepatitis-B, genital herpes, genital warts, hepatitis-C. Of the respondents, 93.7% knew that STIs could be transmitted by vaginal sex, while 69% knew about transmission by blood, 48.9% by anal sex and 32% by oral sex. The rate of students who did not know any of the symptoms of STIs was 32.9%. Of the females 13.3% and of the males 51.6% stated to have sexual experience with statistically significant difference among sexes (c2=62.722, p=0.001). Females reported first sexual intercourse at an older age than males (t=3.970, p=0.001). Approximately half of the males (55.8%) and nearly all of the females (95.8%) who reported to have sexual activity had 2 or less sexual partners (c2=9.564, p=0.008). Both sexes showed risky sexual behavior about condom use (c2=3.210, p=0.523).
Conclusion: It seems that most of the Turkish university students are not aware of STIs other than HIV. They especially lack knowledge about symptoms, complications and transmission routes of STIs. The low rate of condom use shows their risky behavior to get STI. Lack of knowledge about STIs, condom use and risky sexual behaviors among university students deserve attention to the lack of education on this matter in our country.

Keywords: Sexually transmitted infection, HIV, AIDS, university, student, knowledge, behavior, attitude

Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan İnfeksiyonlar Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları

Kurtuluş Didem Yazganoğlu1, Güzin Özarmağan1, Ayşegül Tozeren2, Nuray Özgülnar2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışma, tıp fakültesi dışındaki bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar (CYBİ’ler) hakkında bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel olarak planlanan bu araştırmada, altı haftalık bir süreçte, Mediko-Sosyal sağlık birimine herhangi bir nedenle başvuran, yabancı uyruklu olmayan öğrencilerin CYBİ’lere yönelik bilgi ve tutumları yanı sıra cinsel ilişki ve cinsel açıdan riskli davranışları, 37 sorudan oluşan bir anket ile değerlendirilmiştir. Üç yüz seksen sekiz öğrenci bu araştırmaya katılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin %56,9’u kadın, %43,1’i erkek olup yaş ortalaması 21,18±2,46’dır. Öğrencilerin %76,9’u CYBİ’lerle ilgili bilgisi olduğunu belirtmektedir. “İnternet” CYBİ’ler ile ilgili en sık (%63,9) başvurulan kaynaktır, bunu “arkadaşlar” (%48) takip etmektedir. CYBİ’ler arasında HIV isim olarak en sık bilinmekteyken (%96,8), bel soğukluğu (gonore), frengi (sifiliz), Hepatit-B, genital herpes, genital siğil ve Hepatit-C azalan sıklıklarda bilinmektedir. CYBİ’lerin vajinal ilişki ile geçtiği öğrencilerin %93,7’si tarafından bilinirken, kan yolu ile geçiş %69 oranında bilinmektedir. Anal ilişki ve oral ilişki ile geçiş sırasıyla %48,9 ve %32 oranında bilinmektedir. Öğrencilerin %32,9’u CYBİ belirtilerinden hiçbirini bilmediklerini ifade etmişlerdir. Kadın öğrencilerin %13,3’ü, erkeklerin ise %51,6’sı cinsel ilişki deneyimi olduğunu belirtmektedir. Cinsel deneyimler açısından cinsiyet değişkeninde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (c2=62,722, p=0,001). Kadın öğrenciler daha geç yaşta cinsel deneyim yaşamışlardır (t=3,970, p=0,001). Erkek öğrencilerin yaklaşık yarısının (%55,8), kadın öğrencilerin hemen tamamının (%95,8) iki veya daha az farklı kişiyle cinsel deneyimi olmuştur (c2=9,564, p=0,008). Kondom kullanma açısından ise her iki grup benzer olarak riskli davranış gösterme eğilimindedir (c2=3,210, p=0,523).
Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmada öğrencilerin büyük çoğunluğu HIV dışında diğer infeksiyonların varlığından habersiz olup, özellikle CYBİ’lerin bulaş yolları, belirtileri ve komplikasyonlarını bilmemektedir. Kondom kullanma sıklığının düşük olması davranışsal olarak da CYBİ’lere yakalanma riski altında olduklarını göstermektedir. Üniversite gençliğinin CYBİ’ler, riskli davranışlar ve kondom kullanımı konusunda eğitim yetersizliğinin olması ülkemizde bu konudaki eğitimin eksikliğine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar, HIV, AIDS, üniversite, öğrenci, bilgi, tutum, davranış

Kurtuluş Didem Yazganoğlu, Güzin Özarmağan, Ayşegül Tozeren, Nuray Özgülnar. Knowledge, Behavior and Attitudes of University Students toward Sexually Transmitted Infections. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 20-25

Corresponding Author: Kurtuluş Didem Yazganoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale