E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 258-260

Hiperimmunglobulinemi E sendromu

Oya Aydın1, Aylin Akay1, Ahmet Karaman1
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Hiperimmunglobulinemi E Sendromu; atopi benzeri dermatit, yineleyen kutanöz ve sistemik piyojenik enfeksiyonlar, dedektif nötrofil kemotaksisi ve eosinofili ile karakterize bir sendromdur. Başlangıç yaşının oldukça değişken olmasına karşın deri bulguları sıklıkla ilk altı haftada başlamaktadır. Burada lezyonları üç yaşında başlayan, vücudunun çeşitli bölümlerinde piyojenik enfeksiyonlar izlenen, otitis media ve pnömoni atakları geçiren, IgE düzeyi 2000 U/L' nin üzerinde olan ve periferik yaymada eosinofili gözlenen yedi yaşında kız çocuğu sunulmaktadır.


Oya Aydın, Aylin Akay, Ahmet Karaman. Hiperimmunglobulinemi E sendromu. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 258-260
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale