E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Age distribution of psoriasis clinical types: A single center study [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 193-198 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.34032

Age distribution of psoriasis clinical types: A single center study

Hasan Alakbarov, İlgen Ertam, Ayda Acar, Bengü Gerçeker Türk, İdil Ünal
Ege University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İzmir, Turkey

Background and Design: Psoriasis is a multifactorial, chronic inflammatory skin disease. Clinical and epidemiological parameters in psoriasis may vary in different age groups. The age of the patient is significant in the choice of treatment. We therefore aimed at performing a general and comparative assessment of epidemiologic and clinical parameters of patients with psoriasis according to four age groups.
Materials and Methods: We assessed the files of patients with psoriasis who applied to our clinic between 2006 and 2016. Sex, age, duration of disease, family history of psoriasis, clinical types, psoriasis area and severity index, nail and joint involvement, associated comorbidities and dermatoses, and treatments for psoriasis were obtained from the patient files. They were then evaluated comparatively in four age groups: 0-18 years, 19-40 years, 41-65 years and over 65 years.
Results: We enrolled 374 patients (54.3% male, 45.7% female). Age of the patients were between 6 years and 85 years (mean: 42.17±18.54 years), with 16% of the patients between the age of 0-18, 26.7% between 19-40, 45.5% between 41-65 and 11.8% above 65. Guttate psoriasis and generalized pustular psoriasis were observed more frequently in females (p=0.001). Plaque psoriasis was the most observed clinical type in all age groups, while between the age of 0-18 years, the frequency of guttate psoriasis (31,7%) increased significant compared to that in other age groups (p<0.001). Nail involvement in 41-65 years occurred in 64.7% of patients, while it was 18.3% in the 0-18 age group (p<0.001). Frequency of joint involvement was identified in 1.7% of the 0-18 age group, 4% of 19-40 age group, 8.8% of 41-65 age group and 9.1% of the age group above 65 years (p<0.001). Frequency of comorbidities significantly increased with increase in age (p<0.001).
Conclusion: In this study, age was noted as a significant factor in distribution of clinical types, nail and joint involvement, comorbidities and selection of treatment modalities.

Keywords: Psoriasis, clinical types, comorbidity, comparison, different age groups

Psoriazis klinik tiplerinin yaşa göre dağılımı: Tek merkezli bir çalışma

Hasan Alakbarov, İlgen Ertam, Ayda Acar, Bengü Gerçeker Türk, İdil Ünal
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Amaç: Psoriazis multifaktöriyel, kronik inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Hastalığın klinik ve epidemiyolojik özellikleri farklı yaş gruplarında değişkenlik gösterir. Tedavi seçiminde hastanın yaşı önemli bir faktördür. Bu çalışmada psoriazis hastalarında epidemiyolojik ve klinik özelliklerin 4 farklı yaş grubunda karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimize 2006-2016 yılları arasında başvuran psoriazis hastalarının dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hasta dosyalarından cinsiyet, yaş, hastalık süresi, aile öyküsü, klinik psoriazis tipi, psoriazis alan ve şiddet indeksi, tırnak ve eklem tutulumu, eşlik eden komorbiditeler ve dermatozlar, kullanmakta oldukları tedaviler not edildi. Veriler 0-18, 19-40, 41-65 ve 65 yaş üzeri olmak üzere dört yaş grubunda karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.
Bulgular: Toplam hasta sayısı 374 (%54,3 erkek, %45,7 kadın) idi. Hastaların yaşları 6-85 (ortalama: 42,17±18,54) arasındaydı. Hastaların %16’sı 0-18 yaş, %26,7’si 19-40 yaş, %45,5’i 41-65 yaş arasındaydı ve %11,8’i 65 yaşın üzerindeydi. Guttat psoriazis ve jeneralize püstüler psoriazis erkeklere göre kadınlarda daha sık görüldü (p=0,001). Plak tip psoriazis tüm yaş gruplarında en çok görülen klinik tip iken, 0-18 yaş arasında guttat psoriazis sıklığı (%31,7) diğer yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı artmış saptandı (p<0,001). Tırnak tutulumu 41-65 yaş grubunda %64,7 iken 0-18 yaş grubunda %18,3 idi (p<0,001). Eklem tutulum sıklığı 0-18 yaş grubunun %1,7’sinde, 19-40 yaş grubunun %4’ünde, 41-65 yaş grubunun %8,8’inde ve 65 yaş üstünün %9,1’inde saptandı (p<0,001). Yaşla birlikte komorbidite sıklığının anlamlı olarak arttığı görüldü (p<0,001).
Sonuç: Bu çalışmada yaşın, psoriazisin klinik tiplerin dağılımı, tırnak ve eklem tutulumu, komorbiditeler ve tedavi yöntemlerinin seçiminde istatistiksel olarak anlamlı bir faktör olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, klinik tipler, komorbidite, kıyaslama, farklı yaş grupları

Hasan Alakbarov, İlgen Ertam, Ayda Acar, Bengü Gerçeker Türk, İdil Ünal. Age distribution of psoriasis clinical types: A single center study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 193-198

Corresponding Author: Ayda Acar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale