E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Diffuse large B-cell lymphoma that develops after adalimumab using adalimumab in a patient with psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 92-95 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.34356

Diffuse large B-cell lymphoma that develops after adalimumab using adalimumab in a patient with psoriasis

Esra Yıldırım Bay1, Elif Moustafa1, İlteris Oğuz Topal1, Özben Yalçın2, Naciye Demirel3
1PProf. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
2Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital, Clinic of Pathology, İstanbul, Turkey
3Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital, Clinic of Hematology, İstanbul, Turkey

Psoriasis is a polygenic, systemic inflammatory disease seen in 2% to 3% of the population and leads to a serious deterioration in the quality of life. As a result, studies on the pathophysiology of this disease have led to the development of cytokine-targeted therapies, especially the widespread use of treatments targeting tumor necrosis factor-alpha (TNF-α). The role of TNF-α in inflammation and important physiological pathways has increased safety concerns. In the literature, it has been reported that infections, cardiac failure, neurological diseases, and malignancies may develop related to the use of anti-TNF-α agents. In this case report, a 59-year-old male patient was started on adalimumab as a biological agent for erythrodermic psoriasis. Twenty-four months after starting biological agent therapy, hard nodules occurred under his skin in both the inguinal and axillary regions. The patient was diagnosed with diffuse large B-cell lymphoma based on his histopathological and laboratory examinations. This case report aims to discuss the specific malignancies that may develop from anti-TNF-α agents and the potential pathophysiological mechanisms suggested in the current literature.

Keywords: Psoriasis, adalimumab, lymphoma

Psoriazisli hastada adalimumab kullanımı sonrasında gelişen diffüz büyük B hücreli lenfoma

Esra Yıldırım Bay1, Elif Moustafa1, İlteris Oğuz Topal1, Özben Yalçın2, Naciye Demirel3
1Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Psoriazis toplumun %2 ile %3’ünde görülen, yaşam kalitesinde ciddi bozulmalara yol açan poligenik, sistemik enflamatuvar bir hastalıktır. Hastalığın patofizyolojisinin aydınlatılması ile ilgili çalışmalar sonucunda, sitokin hedefli tedaviler geliştirilmiş, özellikle tümör nekroz faktör-alfayı (TNF-α) hedef alan tedavilerin kullanımı yaygınlaşmıştır. TNF-α’nın sadece enflamasyonda değil, aynı zamanda önemli fizyolojik yolaklarda rol oynaması güvenlik endişelerini artırmıştır. Literatürde anti-TNF-α ajanların kullanımına bağlı enfeksiyonlar, kardiyak yetmezlikte artış, nörolojik hastalıklar ve malignitelerin gelişebileceği bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda 59 yaşında erkek hastaya eritrodermik psoriazis nedeniyle biyolojik ajan olarak adalimumab başlanmıştır. Biyolojik ajan tedavisine başlandıktan 24 ay sonra hastanın her iki inguinal ve aksiller bölgesinde deri altında sert nodüller meydana gelmiştir. Yapılan histopatolojik tetkikler ve laboratuvar incelemeleri neticesinde hastaya diffüz büyük B-hücreli lenfoma tanısı konulmuştur. Bu olgu sunumu ile anti-TNF-α ajan kullanımına bağlı gelişebilecek malignitelerin neler olabileceği, olası patofizyolojik mekanizmaları güncel literatür bilgileri eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, adalimumab, lenfoma

Esra Yıldırım Bay, Elif Moustafa, İlteris Oğuz Topal, Özben Yalçın, Naciye Demirel. Diffuse large B-cell lymphoma that develops after adalimumab using adalimumab in a patient with psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 92-95

Corresponding Author: Esra Yıldırım Bay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale